Våpenkappløpene i Asia- og Stillehavsområdet

Stig Lysklætt, Henrik Stålhane Hiim, Stig Stenslie
2016 Internasjonal Politikk  
Etter flere tiår med rask økonomisk vekst satser en rekke stater i Asia-og Stillehavsområdet på å utvikle sterkere militaermakt. I denne artikkelen hevdes det at det nå foregår flere våpenkappløp i regionen. Våpenkappløpene skjer på flere militaere og militaerteknologiske områder og mellom ulike kombinasjoner av stater. Et fellestrekk er imidlertid at de er drevet fram av et Kina som ikke bare har vokst seg sterkere, men som også uroer sine naboer på grunn av en mer selvhevdende atferd og en
more » ... nde atferd og en økende satsning på offensive militaere kapabiliteter. Våpenkappløpene er ikke like intense som for eksempel det klassiske «Dreadnought-kappløpet» mellom Tyskland og Storbritannia, men de gir like fullt grunnlag for bekymring over det framtidige sikkerhetspolitiske klimaet i Asia-og Stillehavsområdet. The Arms Races in Asia-Pacific Region After decades of rapid economic growth, a number of states in the Asia and Pacific region are developing stronger military forces. In this article, it is argued that there are now several arms races taking place in the region. The arms races take place in several military domains and among different combinations of states. A common feature is that they are driven by a China, which has not only grown stronger, but also disturbs its neighbors as a result of a more assertive behavior and increasing investments in offensive military capabilities. These arms races are not as intense as for example the classic «Dreadnought-race» between Germany and the United Kingdom, but they are nevertheless a source of concern over the future security climate in the Asia and Pacific region.
doi:10.17585/ip.v74.484 fatcat:ihxpojgfofbincuzqm23bis6tq