Responsive parenting
Odgovorno roditeljstvo

Dušanka Matijević, Svetlana Mladenović-Janković, Anđelka Kotević
2014 Zdravstvena zastita  
Сажетак Одговорно родитељство је витално оруђе родитеља у смислу доследног и ефикасног одговора на потребе детета у складу са његовим узрастом и увек уз емоционалну подршку. Одговорно родитељ ство има протективни ефекат на прави лан раст и развој и здравље детета. Читав низ фактора утиче на то како ће родитељи да васпитавају своју децу као што су: социоекономски фактори, социо културални фактори, норме понашања, традиција, обичаји у заједници, али исто тако и систем вредности. Стилови васпи та
more » ... . Стилови васпи та вања деце су оквирни с обзиром на то да већина родитеља примењује комбинацију два или више стилова где је један обично више изражен. Улагање и подршка интервенцијама које ће јачати капацитете родитеља за одгово рно родитељство јесте инвестиција у здравље, будућност, правилан раст и развој деце, као и у развој њиховог самопоуздања, самосталности и одговорности за после дице сопствених поступка у каснијем жи воту. Кључне речи: одговорно родитељство, деца, рани развој. Summary Responsive parenting is essential tool for providing consistence and efficient response to child needs with emotional support. There is protective affect of responsive parenting to early development and child health. Different factors have impact on style of parenting eg. socio economic, cultural, values, tradition, customs. Parents mostly apply combination of several types of parenting. Investment and support to programs focused on strengthening capacities of parents for responsive parenting is direct investment in health, future, early child development, as well as in development of their capacities, self confidence, autonomy and responsibility later in the life.
doi:10.5937/zz1405001m fatcat:4wvbztrz6nesvfst55mpwzab6u