EFFECTS OF DIFFERENT FEEDING FREQUENCIES ON THE GROWTH OF KOI CARP (CYPRINUS CARPIO) FRY
KOI (CYPRINUS CARPIO) YAVRULARINDA FARKLI YEMLEME SIKLIĞININ BÜYÜMEYE OLAN ETKİSİ

Meryem Öz, Orhan Aral, Dilek Şahin, Hatice Erik
2017 Turkish journal of aquatic sciences  
Öz Bu çalışmada, farklı yemleme sıklığının (günde 2, 3, 5 defa) koi (Cyprinus carpio Linneaus, 1758) yavrularının büyümesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmada ortalama canlı ağırlıkları 0,015±0,001 g olan balıklar kullanılmıştır. 60 gün boyunca ticari akvaryum balık yemi ile canlı ağırlıklarının %18 oranında beslenmişlerdir. Deneme sonunda ortalama canlı ağırlıklar ve ortalama canlı ağırlık artışı değerleri sırasıyla günde 2, 3 ve 5 defa yemlenen gruplar için 0,474±0,060 g, 0,494±0,090
more » ... 060 g, 0,494±0,090 g ve 0,579±0,050 g ve 0,459±0,055 g, 0,479±0,089 g, 0,564±0,046 g olarak tespit edilmiştir. Yem değerlendirme oranları sırasıyla 2,43±0,070, 2,89±0,340, 2,55±0,070, spesifik büyüme oranları sırasıyla 5,73±0,190, 5,77±0,300, 6,04±0,090; protein etkinlik oranları sırasıyla 0,89±0,02, 0,75±0,09, 0,81±0,02 ve yaşama oranları ise sırasıyla 70±11,5, 70±5,77, 66,66±3,33 olarak bulunmuştur. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda; ortalama canlı ağırlık artışı, yem değerlendirme oranları, spesifik büyüme oranları, protein etkinlik oranları ve yaşama oranları açısından gruplar arasındaki farkın önemsiz olduğu saptanmıştır (p>0,05). Deneme verileri arasında istatistiksel bir fark olmamasına rağmen, büyüme değerleri (ortalama ağırlık kazancı ve spesifik büyüme oranı) yemleme sıklığı arttıkça artmıştır. En yüksek büyüme değerleri günde 5 defa yemlenen grupta elde edilirken, yem değerlendirme ve protein etkinlik oranlarının en ideal değerleri günde iki defa yemlenen grupta belirlenmiştir. Ayrıca yaşama oranı da en iyi değeri günde 2 ve 3 defa yemlenen grupta gösterirken en düşük değer günde 5 defa yemlenen grupta belirlenmiştir. Bundan dolayı günde iki defa yemleme yapılmasının yetiştiriciliğin ekonomikliği bakımından önerilebileceği sonucuna varılmıştır. Abstract EFFECTS OF DIFFERENT FEEDING FREQUENCIES ON THE GROWTH OF KOI CARP (CYPRINUS CARPIO) FRY This study was conducted to investigate the effects of feeding frequencies on the growth of koi carp. Juvenile (weight: 0.015±0.001 g) koi carp (Cyprinus carpio) were fed two, three, and five times per day with a ration comprising "granule fish feed" equivalent to 18% of their body weight during the entire experimental period of 60 days. Öz et al. 32(4): 208-213 (2017) / TURKISH JOURNAL OF AQUATIC SCIENCES Journal abbreviation: Turkish J Aqua Sci
doi:10.18864/tjas201719 fatcat:ljbmd2u6yvfnnbvsgc22kycgzu