Öğretmenlerin Mesleki Çalışmalara İlişkin Metaforik Algıları

YUSUF TÜRKER, Türkay Nuri Tok
2019 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi  
The aim of this study was to examine the beliefs of teachers about occupational practices through the metaphors they developed. The occupational practices, mostly experienced in their own schools, held in September and June annually. The study was designed as a descriptive quantitative research comprising of 150 teachers. The research data was collected from those teachers of Muratpaşa district of Antalya through "Metaphors Teachers Survey Towards the Occupational Practices" developed by
more » ... hers. Data applied content analysis was divided into two categories "occupational practices" and "ideal occupational practices". Occupational practices period grouped into ten themes and ideal occupational practices grouped into nine themes. The important findings of study are that nearly all of the teachers have generated negative metaphors about the occupational practices and nearly all of the teachers have generated positive metaphors about the ideal occupational practices. The theme of "occupational practices as a wasted time and fruitless actions" has been the mostly observed metaphor theme and The theme of "ideal occupational practices as instructive actions and benefit-providing actions" has been the mostly observed metaphor theme. ÖZ: Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin geliştirdikleri metaforlardan yola çıkarak mesleki çalışmalar hakkındaki öğretmen görüşlerini belirlemektir. Mesleki çalışmalar, öğretmenler arasında seminer dönemi diye adlandırılan, haziran ve eylül aylarında ikişer haftalık periyotlarla düzenlenen çalışmalardır. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemine uygun olarak tasarlanan betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Antalya İli Muratpaşa İlçesi'nde görev yapmakta olan 150 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen "Mesleki Çalışmalara Yönelik Öğretmen Metaforları Formu" aracılığıyla toplanmıştır. İçerik analizine tabi tutulan veriler "uygulanan mesleki çalışmalar" ve "ideal mesleki çalışmalar" diye iki kategoriye ayrılmıştır. Bu kategorilerden "uygulanan mesleki çalışmalar" kategorisi kendi içinde on temada, "ideal mesleki çalışmalar" kategorisi de kendi içinde dokuz temada gruplandırılmıştır. Çalışmanın en dikkat çekici bulgusunun, katılımcıların neredeyse tamamının uygulanan mesleki çalışmalara yönelik olumsuz metafor geliştirmesine karşın; çok büyük oranda katılımcının ise ideal mesleki çalışmalara yönelik olumlu metaforlar geliştirmeleri olduğu söylenebilir. "Uygulanan mesleki çalışmalar" kategorisinde, "sonuç doğurmayan eylemler olarak mesleki çalışmalar" ve "boşa geçen zaman olarak mesleki çalışmalar" temaları; "ideal mesleki çalışmalar" kategorisin de ise, "fayda veren eylemler olarak ideal mesleki çalışmalar" ve "öğretici olarak ideal mesleki çalışmalar" temaları en çok metafor üretilen temalar olmuştur. Anahtar kelimeler: mesleki çalışmalar, öğretmen seminerleri, metafor.
doi:10.30831/akukeg.435487 fatcat:qowmkej2zra6lcblrsaxqkjax4