Serum IL-23 levels in patients with vitiligo

Fatma Pelin Cengiz, Nazan Emiroğlu, Bengü Çevirgen Cemil, Ümmü Gül Bahar Erdem, Funda Kemeriz
2014 Turkderm  
and Design: Interleukin-23 (IL-23) is a cytokine which is believed to have an important role in the pathogenesis of autoimmune diseases. Therefore, it can be used as a target molecule in the treatment of autoimmune diseases. The aim of our study was to determine serum IL-23 levels in patients with vitiligo to understand their possible roles in the disease etiology and to compare the results with the healthy controls. Materials and Methods: Fifty-one patients, who applied to the dermatology
more » ... he dermatology outpatient clinic and were diagnosed with vitiligo clinically and by wood lamp inspection, were enrolled in our study. Thirty-six age-and sex-matched healthy subjects were also enrolled as the control group. Serum IL-23 levels were studied in peripheral venous blood samples. Statistical analyses were made by SPSS version 16.0 for Windows . Results: Vitiligo group and control group were similar in terms of age and sex. Generalized type vitiligo was detected in 27 (52,9%), whereas focal, acrofacial, segmental and universal forms were detected in 13 (25,5%), 5 (9,8%), 3 (5,9%) and 3 (5,9%) of the patients, respectively. Mean serum IL-23 values were not significantly different between patient and control group (p=0.606). We also showed that serum IL-23 levels Amaç: İnterlökin-23 otoimmün hastalıkların patogenezinde etkili olduğu düşünülen, bu yüzden otoimmün hastalıkların tedavisinde hedef molekül olarak kullanılabilen bir sitokindir. Th17 hücrelerini indükleyerek, bu hücrelerden interlökin-17 (İL-17) salgılanmasına neden olur. Bu çalışmada vitiligolu hastalarda serum interlökin-23 (İL-23) düzeyinin araştırılarak, sağlıklı gönüllülerle kıyaslanması ve vitiligo etiyolojisindeki olası rollerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Araştırmamız, dermatoloji polikliniğine başvuran, klinik olarak ve wood lambası muayenesi ile vitiligo tanısı konulan 34 kadın ve 17 erkek toplam 51 vitiligo hastasını içermektedir. Yaş ve cins uyumlu 24 kadın ve 12 erkek sağlıklı gönüllü de kontrol grubu olarak çalışmada yer aldı. Alınan periferik venöz kan örneklerinde İL-23 düzeyleri ölçüldü. İstatistiksel analiz SPSS 16.0 programı ile yapıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan 51 vitiligolu hastanın 34'ü (%66,7) kadın, 17'si (%33,3) erkekti. Otuz altı kişiden oluşan kontrol grubunun 24'ü (%66,7) kadın, 12'si (%33,3) erkekti. Vitiligolu olgular ile kontrol grubu, yaş ve cinsiyet dağılımı açısından benzer bulundu (p>0,05) (p>0,05). Elli bir hastanın 13'ünde (%25,5) fokal tip, 3'ünde (%5,9) segmental tip, 5'inde (%9,8) akrofasiyal tip, 3'ünde (%5,9) universal tip vitiligo saptanırken; 27'sinde (%52,9) generalize tip vitiligo saptanmıştır. Serum İL-23 ortalama değerleri açısından; hasta ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p=0,171). Ayrıca vitiligonun vücut yüzey alanı tutulumuyla, anogenital tutulumunun olmasıyla, tipiyle, hastalığın süresi ve hastaların cinsiyetiyle; İL-23 düzeyleri arasında da istatistiki olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p=0,904, p=0,335, p=0,354, p=0,317, p=0,729). Sonuç: Literatürde araştırabildiğimiz kadarıyla, çalışmamız vitiligoda İL-23 serum düzeyini araştıran ilk çalışmadır. İL-23 düzeyi vitiligolu hastalarda yüksek saptanmamıştır. Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçların geçerliliğinin doğrulanması açısından, daha geniş hasta gruplarında serum İL-23 düzeyine yönelik çalışmaların yapılmasının faydalı olacağı kanısındayız. (Türk derm 2014; 48: 204-7) Anahtar Kelimeler: İL-23, serum, vitiligo Summary Özet Ori ji nal Arafl t›r ma Ori gi nal In ves ti ga ti on
doi:10.4274/turkderm.82957 fatcat:643zplkmnbh3dfrawst7jsfsm4