From Accounting Control Commission to the state audit institution in the law of the Republic of Serbia
Od Kontrolno-računske komisije do državne revizorske institucije u pravu Republike Srbije

Ljubiša Dabić, Predrag Jovićević
2019 Vojno delo  
Висока школа за менаџмент и економију у Крагујевцу Предраг Јовићевић Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд овом раду је анализирано успостављање и развој врховне контролне институције на просторима Републике Србије. Истраживање је засновано на правно-историјском методу утврђивања настанка, имплементације и развоја врховне контролне институције у Србији у периоду након Другог светског рата. Предмет истраживања је систематизован у оквиру неколико периода (период после
more » ... да (период после Другог светског рата, период настанка, успостављања и развоја контролне финансијске институције), а обрађена питања је засновао на одговарајућим изворима права и поткрепио их релевантним мишљењима и ставовима из одговарајуће правне и економске литературе. Сврха овог рада огледа се у бољем разумевању бића врховне ревизорске институције, тј. Државне ревизорске институције у праву ревизије јавног сектора Србије. Кључне речи: јавне финансије, Служба друштвеног књиговодства, Државна ревизорска институција, буџетско право Увод овом истраживању 1 акценат је стављен, првенствено, на изучавању правног положаја државне контроле. У периоду непосредно после Другог светског рата, дошло је на краћи рок до успостављања Контролно-рачунске комисије, као правне наследнице Главне контроле из претходне Југославије. Успостављањем и изградњом новог друштвено-економског, политичког и правног система (у ДФ Југославији, ФНР Југославији, односно СФР Југославији), на основама друштвене својине и самоуправљања, успостављена је Служба друштвеног књиговодства, Служба за платни промет и, на крају, Завод за обрачун и плаћања. На крају, након поступка сецесије и стварања нових самосталних држава на просторима бивше Југославије, у правном систему Србије успостављена је врховна ревизорска институција под називом Државна ревизорска институција.
doi:10.5937/vojdelo1904233d fatcat:btkofy4ldndzrbne5pqf2c4jby