Požiūris į kitokį vaiką: pradinės mokyklos atvejis

Regina Giedrienė
2014 Socialinis ugdymas  
Lietuvos edukologijos universitetas, Socialinės edukacijos fakultetas, Socialinio ugdymo katedra, Studentų g� 39, 08106 Vilnius, regina�giedriene@leu�lt Anotacija. Straipsnyje nagrinėjamas pradinių klasių mokinių požiūris į mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau -SUP) dėl intelekto ir kitų negalių. Trumpai aptariamas Lietuvoje nueitas švietimo sistemos kelias nuo integruoto iki inkliuzinio SUP turinčių vaikų ugdymo, remiantis pasaulyje įsitvirtinusiu inkliuzijos indeksu.
more » ... zijos indeksu. Aptariami esminiai inkliuzinio ugdymo principai ir pristatomas tyrimas, kuris išryškino, koks yra įprastinės raidos vaikų požiūris į drauge besimokančius mokinius, turinčius negalią. Esminiai žodžiai: specialiųjų ugdymo poreikių turintys vaikai, negalia, intelekto sutrikimai, fizinė negalia, įtraukusis ugdymas. Įvadas Jau daugiau nei 20 metų einame inkliuzinio (įtraukiojo) specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo keliu, kurį nulėmė tarptautiniai dokumentai: JT vaiko teisių konvencija (1989), Salamankos deklaracija (1994, 2011). Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (2003), LR švietimo strategijos kryptys (2003-2013) ir kiti. Atkūrus Nepriklausomybę, pertvarkant švietimo sistemą ir ieškant geriausių galimybių efektyviai ugdyti įvairių gebėjimų ir poreikių turinčius vaikus, Lietuva politiškai pasirinko daugelio galimybių (angl. multi-track) ugdymo sistemą, kuri siūlo įvairius būdus, ugdymo formas bei institucijas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims ugdyti (Aidukienė, Labinienė, 2003) . Vienas iš jų -inkliuzinis (įtraukusis) ugdymas. Lietuvos mokslininkai daug rašė apie inkliuzinio ugdymo
doi:10.15823/su.2014.05 fatcat:kny3avlh2bbndglrgp2wot7yr4