Density of sodium pyrophosphate and sodium hexametaphosphate solutions in water
Gęstość roztworów pirofosforanu sodu i heksametafosforanu sodu w wodzie

Katarzyna Dołżyk, Iwona Chmielewska
2014 Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture  
The article presents how to perform a chemical modification of the soluble sodium silicate with morphoactive, organic compounds. An attempt was made to determine the effect of chemical modifiers of the soluble sodium silicate on its physicochemical and structural properties. The kinetics of changes in the Zeta potential of a "chemically modified soluble sodium silicate -ester hardener" gelling system was described. Streszczenie W artykule przedstawiono sposób modyfikacji chemicznej uwodnionego
more » ... icznej uwodnionego krzemianu sodu za pomocą morfoaktywnych związków organicznych. Podjęto próbę określenia wpływu modyfikatorów chemicznych uwodnionego krzemianu sodu na jego właściwości fizykochemiczne i strukturalne. Opisano kinetykę zmian wartości potencjału Zeta żelującego układu "modyfikowany chemicznie uwodniony krzemian sodu -utwardzacz estrowy". Słowa kluczowe: uwodniony krzemian sodu, modyfikacja chemiczna, potencjał Zeta
doi:10.7862/rb.2014.126 fatcat:xq4jsrnkabb3tahr3omkpamof4