Demir eksikliği anemisi nedeni ile tedavi gören hastaların endoskopik tanılarının değerlendirilmesi

Harun Düğeroğlu, Yasemin Kaya
2019 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi  
Amaç: Postmenopozal kadınlar ve erkeklerde demir eksikliği anemisinin en sık nedeni gastrointestinal sistem kaynaklı kronik kayıplardır. Biz bu çalışma ile kliniğimizde demir eksikliği anemisi nedeni ile tedavi gören hastalara yönelik yapılan endoskopik girişimlerin retrospektif olarak bulgularının değerlendirilmesini amaçladık. Yöntem: Kliniğimizde 2013-2017 tarihleri arasında demir eksikliği anemisi tanısı alan ve etiyolojik nedene yönelik yapılan endoskopik girişimlerin sonuçları
more » ... nuçları retrospektif olarak hasta dosyalarından tarandı. Bulgular: Hastanemizde demir eksikliği tanısı konulan postmenopozal kadınlar ve erkeklerden dosya kayıtları tam olan ve etiyolojik nedene yönelik endoskopi yapılan toplam 246 hasta incelenmiştir. Hastaların 148'i (%60.1) kadın, 98'i (%39.9) erkek hastalardı. Hastalarımızın ortalama yaşı 54.7± 12.8 (18-73) yıldı. Endoskopik inceleme yapılan hastaların %23.9'ü normal olarak değerlendirildi. Endoskopik incelemeleri anormal olan hastaların %21.8'inde eroziv gastrit, %19.2'sinde pangastrit, %9.8'inde antral gastrit, %8.6'inde atrofik pangastrit, %6.8'inde gastrik ülser, %3.2'inde opere mide, %2.7'inde duedonal ülser, %2.1'inde polip, %1.9'unda gastrik tümör olarak kayıtlıydı. Kolonoskopik uygulama yapılan 74 hastanın %28'inde herhangi bir patoloji saptanmazken, %20.2'inde hemoroid, %16.4'ünde polip, %12.2'inde hemoroid+ polip, %6.3'ünde kolon tümörü, %5'inde anjiodisplazi, ayrıca 5 hastamızda anal fissür, 1'er hastada iskemik kolit, divertikül, terminal ileit ve inflamatuvar barsak hastalığı tespit edilmiştir. Üst GİS endoskopisi normal olan, ancak kolonoskopisi normal olmayan hasta sayısı 12 (%16.2) idi. Bunların 8'i (%10.8) erkek, 4'ü (%5.4) kadın hastalardan oluşmaktaydı. Sonuç: Erkeklerde ve postmenopozal kadınlarda demir eksikliği anemisinin en önemli nedenlerinden birisi olan gastrointestinal kaynaklı kronik kan kayıplarının teşhisinde hem üst GİS endoskopinin hem de alt GİS endoskopinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Hastalara gastroskopi ve kolonoskopinin birlikte yapılması tanı açısından önem arz etmektedir. Anahtar sözcükler: Demir eksikliği, anemi, endoskopi Yazının geliş tarihi:28.03.2018 Yazının kabul tarihi:30.01.2019 Abstract Objective: The most frequent cause of iron deficiency anemia in postmenopausal women and men is chronic loss from the gastrointestinal tract. We aimed to evaluate the findings of the endoscopic procedures for the patients treated with iron deficiency anemia in a retrospective manner. Methods: In our clinic, the results of endoscopic procedures for the diagnosis of iron deficiency anemia collected during the period between 2013-2017 were retrospectively screened from patient files. Results: A total of 246 patients with postmenopausal women and men who were diagnosed with iron deficiency in our hospital and completed file recordings and underwent endoscopy for etiology were taken. Of all the patients, 148 (60.1%) were female and 98 (39.9%) were male. The mean age of our patients was recorded as 54.7± 12.8 (18-73) years. 23.9% of the patients undergoing endoscopic evaluation were evaluated as normal. Erosive gastritis was found in 21.8%, pangastrit in 19.2%, antral gastrit in 9.8%, atrophic pangastrit in 8.6%, gastric ulcer in 6.8%, opere stomach in 3.2% and duodenal ulcer in 2.7%, polyp in 2.1%, gastric tumor in 1.9% of the patients with abnormal endoscopic examinations. Hemorrhoid was found in %20.2, polyp in %16.4, hemorrhoid+ polyp in %12.2, colon tumors in %6.3, angiodisplasia in %5, and anal fissure in 5 of our patients, one patient with ischemic colitis, diverticula, terminal ileitis and inflammatory bowel disease without any pathology in %28 of the 74 patients undergoing colonoscopy. The number of patients with normal upper gastrointestinal endoscopy but not normal colonoscopy was 12 (16.2%). Of these, 8 (10.8%) were male and 4 (5.4%) were female. Conclusion: Both upper and lower GIS endoscopies have an important role in the diagnosis of gastrointestinal chronic blood loss, which is one of the most important causes of iron deficiency anemia in men and postmenopausal women. The combination of gastroscopy and colonoscopy is critical for diagnosis.
doi:10.26559/mersinsbd.410236 fatcat:nqzledi7djg6pacooj322wqf54