Dynamic Game Model for Ranking Bitcoin Transactions Under GSP Mechanism

Guanghui Yan, Shan Wang, Zhifei Yang, Yi Zhou
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3001157 fatcat:rnl5locatjbw7pcvw4ennw6vau