METHODOLOGICAL BASE FOR TRANSFORMANTS REPRESENTATION IN NONEQUILIBRIUM POSITIONAL UNEVEN-DIAGONAL SPACE

V. V. Barannik, А. А. Krasnorutskyi
2015 Science-based technologies  
Показано актуальність розвитку технологій зниження інтенсивності відеопотоку і кодового представлення базового кадру як його ключова складова. Викладено базові аспекти створення методу формування нерівноважного позиційного нерівномірно-діагонального базису основи на підставі виявлення динамічних діапазонів для окремих нерівномірних діагоналей залежно від їх порядкового номера і напрямку зигзаг обходу. Розроблено модель оцінки інформативності трансформанти з урахуванням того, що трансформанта
more » ... що трансформанта дискретного косинусного перетворення, розглядається по нерівномірній діагональній структурі, і є комбінаторним об'єктом, а саме перестановку з повтореннями, на динамічні діапазони елементів яких накладені обмеження. Обґрунтовано, що в умовах наявності тенденції в зміні властивостей трансформанти в діагональному напрямку для нерівномірно-діагонального методу виявлення динамічних діапазонів забезпечується потенціал відносно додаткового усунення структурної надмірності у базових кадрах. Ключові слова: безпровідна; технологія; трансформанта; метод; нерівномірно-діагональний. It is shown the relevance of development of technologies of lowering of intensity of a video stream and code representation of a basic frame as its key component. It is explained the basic aspects of creation of a method of formation of nonequilibrium positional uneven-diagonal basis that based on detection of dynamic ranges for separate uneven diagonals depending on their index number and the zigzag direction. It is developed the model of an assessment of informtiveness of a transformant taking into account that the transformant of discrete cosine transformation, is considered on uneven diagonal structure, and represents combinatorial object, namely reversion with reiteration on which dynamic ranges of elements restrictions are imposed. It is grounded that in the conditions of existence of a tendency in change of properties of a transformants in the diagonal direction for a eneven-diagonal method of detection of dynamic ranges is providing the potential of rather additional elimination of structural redundance in basic frames.
doi:10.18372/2310-5461.27.9398 fatcat:dzpobyh6zzbyvccofaudpcu5i4