MOESM1 of Aikeqing decreases viral loads in SHIV89.6-infected Chinese rhesus macaques

Gao-Hong Zhang, Jian-Bao Han, Lin Zhu, Rong-Hua Luo, Xi-He Zhang, Xin Chen, Ying-Jie Hu, Lin-Chun Fu, Yong-Tang Zheng
2016 Figshare  
Additional file 1. Ethical approval for research in SHIV89.6-infected monkeys.
doi:10.6084/m9.figshare.c.3643901_d1.v1 fatcat:45tayvrx7fb2zlhrlmcaq47ufe