Non-verbal means of the praise realization
Невербальні засоби вираження мовленнєвого акту похвала

N.I. Palamar
2016 Vìsnik Unìversitetu ìm. A. Nobelâ: Serìâ Fìlologìčnì Nauki  
Н.І. ПАЛАМАР, кандидат філологічних наук, асистент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Львівського національного університету імені Івана Франка НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАжЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ ПОХВАЛА Здійснено аналіз невербальних засобів реалізації мовленнєвого акту похвала в сучасних німецькому та українському художніх дискурсах; виявлено та описано найвагоміші невербальні засоби вираження похвали в обох мовах; порівняно невербальні засоби реалізації похвали в німецькій та
more » ... ецькій та українській мовах. Ключові слова: висловлювання, мовленнєвий акт, невербальна комунікація, жест, міміка, просодика, кінесика, проксеміка. Н.І. Паламар, 2016 iSSN 2222-551Х. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2016. № 2 (12) Ключевые слова: высказывание, речевой акт, невербальная коммуникация, жест, мимика, просодика, кинесика, проксемика. The article deals with the analysis of non-verbal means of expressing praise in modern German and Ukrainian fiction discourse. The most essential non-verbal means of expressing praise in German and Ukrainian are outlined and analysed; the non-verbal means of praising in German and Ukrainian are compared and contrasted.
doi:10.32342/2523-4463-2016-0-12-238-242 fatcat:eesqpnmdsrddflrfvbfaomw6yu