Effects of Single or Combined Dietary Supplementation of Boric acid and Plant Extract Mixture on Egg Production, Egg Quality and Blood Cholesterolemia in Laying Hens
Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına İlave Edilen Borik Asit ve/veya Bitki Ekstraktı Karışımının Yumurta Verimi ve Yumurta Kalitesi ile Kan Kolesterolü Üzerine Etkileri

Özge SIZMAZ, Gültekin YILDIZ, Bekir Hakan KÖKSAL
2014 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
This experiment was conducted to determine the effects of boric acid (BA) (60 mg/kg of feed) and plant extract mixture (Fitococci, F) (0.75 g/kg of feed), individually or in combination, on egg production, egg quality parameters and blood cholesterol concentration of laying hens in 23 wk of age. After wk 7 of the trial the level of boric acid in feeds were increased to 180 mg/kg. The feeding period lasted 14 wk. One hundred ninety-two pullets (Hyline) were randomly divided into control and 3
more » ... to control and 3 treatment groups each containing 48 birds and 6 replicates (each with 8 birds). At the end of the experiment there were no significant effects of dietary boric acid and plant extract mixture inclusion on feed efficiency, egg weights and egg production, egg quality parameters (shell thickness, breaking strength, and shape index) compared with control. But feed intake of hens which were supplemented with plant extract mixture and boric acid were increased (P<0.01). It was also determined that there were no effects of treatments on blood cholesterol levels. As a result, since hens which were fed with basal diet plus plant extract mixture showed better feed conversion ratio at 9-10 wks, this combination of feed additives can be added to diets without any adverse effect on laying hens. But inclusion of 60 mg/kg boric acid is considered better than 180 mg/kg with regard to feed efficiency in laying hens. Özet Bu deneme borik asit (BA) (60 mg/kg yem) ve bitki ekstraktı karışımının (Fitococci, F) (0.75 g/kg yem) tek başlarına ya da birlikte kullanıldıkları zaman 23 haftalık yumurta tavuklarında yumurta verimi, yumurta kalite parametreleri ve kan kolesterol düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Denemenin 7. haftasının ardından yemlerdeki borik asit düzeyleri 180 mg/ kg'a yükseltilmiştir. Yemleme dönemi 14 hafta sürmüştür. 192 adet yarka (Hyline) rastgele kontrol ve 3 deneme grubuna ayrılmış olup bu grupların her biri 6 tekrarlı 48 hayvandan oluşmaktadır (her bir tekrar 8 hayvandan oluşmaktadır). Denemenin sonunda rasyonlara borik asit ve bitki ekstraktı karışımı ilave edilen deneme gruplarında kontrol grubuna göre yemden yararlanma, yumurta ağırlık ve verimleri, yumurta kalite parametreleri (kabuk kalınlığı, kırılma direnci ve şekil indeksi) bakımından önemli etki görülmemiştir. Ancak bitki ekstraktı ve borik asit karışımıyla beslenen deneme grubunda yem tüketimi önemli düzeyde artmıştır (P<0.01). Ayrıca rasyona borik asit ve bitkisel ekstrakt karışımı ilavesinin kan kolesterol düzeylerine istatistiki önemde etki etmediği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, bitki ekstraktı karışımıyla beslenen tavuklarda yemden yararlanma oranının 9-10. haftalarda daha iyi olmasından dolayı, bu yem katkı maddelerinin karışımı yumurta tavuğu rasyonlarına olumsuz etki göstermeksizin ilave edilebilir. Ancak yumurta tavuklarında 60 mg/kg borik asit ilavesi 180 mg/kg borik asit ilavesine oranla yemden yararlanma açısından daha iyi sonuç ortaya koymaktadır.
doi:10.9775/kvfd.2013.10678 fatcat:ko7opm2vcjfojikatt67v4f4wi