"YERYÜZÜNÜN ETRAFINDAN EKSİLTİLMESİ": RA'D SÛRESİ 41. YET ÜZERİNE BİR İNCELEME

Muhammet Yılmaz
2014 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Öz Bu makâlede, Ra'd sûresi (13)'nin nüzulü, konusu ve içeriği hakkında bilgi aktarıldıktan sonra makâlenin ana konusunu oluşturan Ra'd sûresi 41. âyetin i'rabı ve âyette geçen anahtar kelimelerin tahlili yapıldı. Âyette geçen "Yeryüzünün Etrafından Eksiltilmesi" ifadesinin maksudu, rivâyet ve dirâyet tefsirleriyle beraber tasavvufî yorumlar ışığında, 21. yüzyılın bilgi ve teknolojik verileri de göz önüne alınarak tespit edilmeye çalışıldı. Kısacası ilgili âyet; hakikî, mecâzî ve işârî
more » ... î ve işârî anlamları yanında, gelişen süreçteki modern ilmin ulaştığı veriler de göz önüne alınarak değerlendirildi. Abstract In this article, it was given information about topic, content and revelation reason of Rad surah, analysis of inflection, last vowels and key words of its 41st chapter were done. In the light of narrative, perceptive and mystical comments and scientific information that parallelly were arised as 21st century technological developments, concerned chapter was investigated. All in all, besides real, metaphorical and allusive meanings, the chapter was taken into consideration the scientific facts of modern science were reached.
doi:10.17335/sakaifd.219824 fatcat:pzyxgufzivh77patss3b5xl2dy