ДИДАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ПЕДІАТРІЇ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ЗА ФАХОМ "ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА"

G. O. Lezhenko, О. E. Pashkova, I. V. Sidorova, Н. V. Kraynya
2017 Медична освіта  
Мета роботи – аналіз власного досвіду використання кредитно-модульної системи при навчанні студентів на кафедрі педіатрії та оптимізування методики викладання до сучасних вимог. Матеріали та методи дослідження. У роботі використано методи аналізу літературних джерел та власного досвіду роботи в умовах кредитно-модульної системи при викладанні педіатрії. Основна частина. Для підвищення зацікавленості студентів ми пропонуємо надати можливість отримання додаткових балів з дисципліни за рахунок
more » ... ліни за рахунок самостійної навчальної роботи та інших видів діяльності студентів (підготовка рефератів, доповідей та повідомлень на заняттях, що виходять за рамки обов'язкового мінімуму знань). Додаткові бали додаються до загальної кількості з дисципліни. У зв'язку з тим, що велика частина навчальної програми відводиться на самостійне вивчення матеріалу, ми збільшуємо кількість наочного матеріалу (мультимедійні матеріали, наукові фільми).Оцінювання підготовки студентів до практичних занять включає перевірку базових знань, тестовий контроль, усне опитування, вміння виконувати практичні навички та вміння, тобто роботу з хворими, інтерпретування лабораторних та допоміжних методів обстеження, вирішення ситуаційних задач, які допомагають студентам відпрацьовувати навички клінічного мислення.Важливим компонентом навчального процесу є створення умов самооцінки знань студента, одержання морального задоволення від розуміння теми та вільної орієнтації в ній.Метою практичного заняття також є виховні елементи: студент повинен навчитися дотримуватися правил поведінки, принципів лікарської етики та деонтології біля ліжка хворого, оволодіти вмінням встановлювати психологічний контакт із пацієнтом та його родиною, засвоїти почуття професійної відповідальності за своєчасність та адекватність надання кваліфікованої медичної допомоги.Висновки. Для повноцінної організації практично орієнтованого викладання педіатрії іноземним студентам, які навчаються англійською мовою за фахом "Лікувальна справа", яке б відповідало європейським стандартам, необхідно збільшити кількість наочного матеріалу (мультимедійні матеріали, наукові фільми). У структуру практичного заняття включати клініко-ситуаційні задачі, роботу з хворими, інтерпретування лабораторних та допоміжних методів обстеження, які дозволять іноземним студентам застосувати отримані фундаментальні знання в прикладному аспекті й у практичній діяльності в майбутньому, що допоможе підвищити мотивацію студентів під час вивчення дисципліни. Для підвищення мотивації самостійної навчальної роботи з дисципліни необхідно уніфікувати можливість отримання додаткових балів за інші види діяльності, шляхом розробки алгоритму та вимог до надання додаткових балів до загального рейтингу.
doi:10.11603/me.2414-5998.2017.1.7714 fatcat:tb6esxpesbbkzkhsidmfzb2k2m