Guest editorial: Blockchain for Internet of Things

Shangguang Wang, Hong-Ning Dai, Wuhui Chen
2020 China Communications  
doi:10.23919/jcc.2020.9205971 fatcat:vd7dztcg4fao5mb27pprb7auhi