The crystal structure of propan-2-one O-(2,4,6-trinitrophenyl) oxime, C9H8N4O7

Chen Lizhen, Liu Yunzhang, Wang Jianlong, Chen Jun, Pan Hongxia
2019 Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures  
C9H8N4O7, orthorhombic, Aea2 (no. 41; old symbol Aba2), a = 21.0595(11) Å, b = 14.8565(8) Å, c = 7.6437(4) Å, V = 2391.5(2) Å3, Z = 8, Rgt(F) = 0.0397, wRref(F2) = 0.0825, T = 173(2) K.
doi:10.1515/ncrs-2019-0357 fatcat:hdvwyzed4bcr5cltpyhzngqmye