NPP operational reliability improvement based on the diversity principle
Повышение надежности эксплуатации АЭС на основе реализации принципа разнообразия

Evgeny Vladimirovich Andropov, Isaak Ruvimovich Kogan, Vladimir Petrovich Povarov, Leonid Pavlovich Pavlov
2017 Izvestiya Wysshikh Uchebnykh Zawedeniy Yadernaya Energetika  
doi:10.26583/npe.2017.3.03 fatcat:i4tdrrx2cjehrkdoo3ec42yn6a