Detection and molecular characterization of a Haemoproteus lineage in a Tawny Owl (Strix aluco) in Turkey

YILDIRIM Alparslan; AYSUL
2013 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Avian blood parasites have been intensively studied using morphological methods with limited information on their host specificity and species taxonomic status. Now the analysis of gene sequences, especially the mitochondrial cytochrome b (mt-cytb) gene of the avian haemosporidian species of Plasmodium, Haemoproteus, Fallisia and Leucocytozoon, offers a new tool to review the parasite specificity and status. The material of this study was a Tawny Owl (Strix aluco) which brought to an animal
more » ... ht to an animal hospital with broken wings in Mugla province. Meanwhile blood smears were prepared from peripheral blood sample which was taken from the wing vein. Blood sample for genetic analyses was obtained by brachial venipuncture and genomic DNA extraction was conducted. The extracted genomic DNA was analyzed by Nested Polymerase Chain Reaction (PCR) for the amplification of partial avian haemosporidian mt-cytb gene. The final PCR product was gel purified and sequenced. The obtained isolate was deposited in GenBank International Nucleotide Sequence Database with the accession number JQ768232. Intraerytrocytic stages of Haemoproteus sp. were detected in the examination of the blood smears. The phylogenetic analyses of the amplified sequence confirmed that the owl was infected with Haemoproteus sp. According to the phylogenetic comparisons the Haemoproteus lineage showed the highest identity (99.8%) with the "H-STAL2" lineage isolated from an owl (Strix aluco) in Germany among the Haemoproteus lineages available in GenBank. In conclusion, this study reports the first microscopic and molecular detection of Haemoproteus infection in an owl in Turkey. The lineage characteristics and phylogenetic relationships among several Haemoproteus lineages were also evaluated in this study. Türkiye'de bir Alaca Baykuş'ta (Strix aluco) Haemoproteus türünün saptanması ve moleküler karakterizasyonu Özet: Kanatlı kan parazitlerinin taksonomik yeri ve konak spesifiteleri hakkında çok sınırlı bilgiler bulunmakta ve teşhis genellikle morfolojik metotlar ile yapılmaktadır. Ancak günümüzde, Plasmodium, Haemoproteus, Fallisia ve Leucocytozoon gibi kanatlı haemosporidian türlerinin özellikle mitochondrial cytochrome b (mt-cytb) gen bölgelerinin sekans analizlerinin yapılması, parazitlerin özgüllüğü ve durumları hakkında daha net bilgiler sunmaktadır. Bu çalışmanın materyalini, kanatları kırık vaziyette Muğla'daki bir hayvan hastanesine getirilen bir alaca baykuş (Strix aluco) oluşturmuştur. Baykuşun kanat altı venasından perifer kan örneği alınarak sürme preparatlar hazırlanmıştır. Genetik analizler için brachial damardan kan örneği alınmış ve genomik DNA ekstraksiyonu yapılmıştır. Elde edilen genomik DNA ekstraktı, avian haemosporidian mitokondrial (mt) DNA'sının parsiyel cyt-b gen bölgesinin amplifikasyonu için Nested PCR analizine tabii tutulmuştur. Son PCR ürünü jelden pürifiye edilerek sekanslanmıştır. Elde edilen izolat JQ768232 aksesyon numarası ile GenBank Uluslararası Nükleotid Sekans Veritabanı'na kaydedilmiştir. Kan preparatlarının mikroskobik incelemesinde Haemoproteus sp.'nin intraeritrositik formları saptanmıştır. Amplifiye edilmiş sekansın filogenetik analizi, baykuşun Haemoproteus sp. ile enfekte olduğunu doğrulamıştır. Filogenetik kıyaslamalara göre saptanan Haemoproteus izolatı GenBank'a kayıtlı diğer Haemoproteus izolatları arasında, en yüksek identikliği (%99,8) Almanya'da bir baykuştan (Strix aluco) izole edilen "H-STAL2" izolatı ile göstermiştir. Sonuç olarak bu çalışma, Türkiye'de bir baykuştaki Haemoproteus enfeksiyonunun mikroskobik ve moleküler teşhisini ilk kez rapor etmektedir. Ayrıca bu çalışmada, çeşitli Haemoproteus izolatları arasındaki soy özellikleri ve filogenetik ilişkiler de değerlendirmeye alınmıştır. Anahtar sözcükler: Kanatlı, Haemoproteus, haemosporidian, baykuş, Türkiye. Geliş tarihi: 28.01.
doi:10.1501/vetfak_0000002575 fatcat:cdydwhndynhkjllxyoigcuobc4