Analysis of cytokins status in blood serum of cows with subclinical form of ketosis
Аналіз цитокінового статусу сироватки крові корів за субклінічної форми кетозу

D. V. Kibkalo
2017 The Animal Biology  
АНАЛІЗ ЦИТОКІНОВОГО СТАТУСУ СИРОВАТКИ КРОВІ КОРІВ ЗА СУБКЛІНІЧНОЇ ФОРМИ КЕТОЗУ Д. В. Кібкало diagnost_96@ukr.net Харківська державна зооветеринарна академія, ХДЗВА, смт Мала Данилівка, Дергачівський район, Харківська область, 62341, Україна Рівні прозапальних інтерлекінів ІЛ-1 та ІЛ-6 і протизапального ІЛ-4 у сироватці крові за субклінічного перебігу кетозу в корів не відрізнявся від рівнів у клінічно здорових тварин. Дослідження проводили на коровах червоно-рябої молочної породи за
more » ... роди за продуктивності понад 6000 літрів за лактацію. Клінічне обстеження, відбір сечі та крові проводили в перші тижні лактації. Вміст кетонових тіл у крові визначали кетометром Optium Xceed (США), у сечі -індикаторними смужками Keto Phan (ERBA Lachema). Було сформовано 2 групи: дослідна -корови з наявністю кетонових тіл у сечі та їх рівнем 1,1-2,1 ммоль/л у сироватці крові і контрольна група -у сечі кетонових тіл не виявлено, у сироватці крові їх вміст становить 0,4-0,7 ммоль/л. У сироватці крові визначали вміст α 1 , α 2 -глобулінів та рівні ІЛ-1, ІЛ-4 та ІЛ-6. Дослідження проводили на приладі ІФА ELISA із застосуванням тест-системи «Penisula laboratories Inc.» (США). За субклінічного перебігу кетозу рівень прозапальних ІЛ-1 та ІЛ-6 у сироватці крові не відрізнявся від рівня у клінічно здорових тварин, що свідчить про відсутність процесів запалення за субклінічної форми кетозу. Це підтверджується нормальним рівнем α 1 -та α 2 -глобулінів, оскільки саме ІЛ-6 призводять до посилення синтезу білків «гострої фази» запалення, які входять до складу останніх. Вміст ІЛ-4 в дослідній та контрольній групі корів вірогідно не відрізнявся. Вміст лейкоцитів у тварин обох груп був у межах норми, що також підтверджує відсутність запального процесу за субклінічної форми кетозу в корів. Kharkiv state zooveterinary academy, HDZVA, Mala Danylivka, Derhachivsky district, Kharkiv region, 62341, Ukraine Levels of pro-inflammatory interleukins IL-1 and IL-6, anti-inflammatory IL-4 in blood serum at subclinical ketosis in cows did not differentiate from levels in clinically healthy animals. The researches were conducted on cows of red-and-white milk breed with productivity above 6000 l during lactation. The clinical inspection, sampling of urine and blood were conducted in first weeks of lactation. Content of ketone bodies in blood was determined by ketometer Optium Xceed (USA), in urine it was by indicated stripes Ketophan (ERBA Lachema). By the results 2 groups were formed: an experimental one -cows with ketone bodies in urine and level 1.1-2.1 mmol/l in blood serum, and a control group -in urine ketone bodies were not detected, in blood serum their level was 0.4-0.7 mmol/l. In blood serum the content of α 1 -, α 2 -globulins, levels of IL-1, IL-4, IL-6 were determined. Their researches were conducted on IFA ELISA with using of test-system «Penisula laboratories Inc.» (USA). At subclinical process of ketosis the level of pro-inflammatory interleukins -1 and -6 in blood serum was not varied from level of clinically healthy animals. It testifies the absence of inflammatory processes at subclinical form of ketosis. It is confirmed by normal level α 1 -and α 2 -globulins, because just IL-6 lead to increasing of proteins of "acute phase" of inflammatory, which are included in their content. The content of IL-4 did not vary significantly in control and experimental groups of cows. The content of leukocytes in animals of both groups was in normal borders that also confirms the absence of inflammatory process at subclinical form of ketosis in cows.
doi:10.15407/animbiol19.03.050 fatcat:qyyi3dsud5cxfna6e75vmmnidi