Venture capital and obstacles to the venture capital investments
Rizični kapital i prepreke za njegovo ulaganje

Ahmedin Lekpek
2016 Ekonomski pogledi  
Државни универзитет у Новом Пазару, Департман за економске науке, Нови Пазар, Србија Сажетак: Предмет истраживања у овом раду је концепт ризичног капитала, једног од најатрактивнијих модела финансијског посредовања у савременим условима пословања. Рад ће најпре представити концепт ризичног капитала, његову заступљеност на глобалном нивоу, форме у којима се јавља и фазе овог типа улагања. Потом ће бити анализирани изазови који су везани за примену овог финансијског аранжмана, посебно се осврћући
more » ... посебно се осврћући на земље у транзицији. Циљ истраживања је да се сагледају кључне одлике ризичног капитала и могућност његове имплементације у различитим друштвеним и економским условима, имајући у виду препреке са којима се суочавају улагачи овог капитала. Кључне речи: ризични капитал, новооснована предузећа, земље у транзицији, инвестирање, агенцијски проблем. Abstract: The subject of this article is the concept of venture capital, one of the most attractive model of financial intermediation in the modern business environment. The paper will first present the concept of venture capital, its presence on a global level, the form in which it occurs and stages of this type of investment. Then it will be analyzed the challenges related to the implementation of this financial arrangement, especially in the transition countries. The aim of the research is to look at the key features of venture capital and the possibility of its implementation in different social and economic conditions, given the obstacles faced by the venture capital investors.
doi:10.5937/ekopog1604037l fatcat:ixq3ry54nzaehifmvrhya7fbsm