ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DERSHANEDEKİ FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUM VE GÖRÜŞLERİ

Dilek Sultan ACARLI, Fatma ALKAN, Canan Koçak ALTUNDAĞ
2015 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi  
Araştırmada, öğrencilerin dershanelerdeki fen öğretimine yönelik görüşleri ile dershaneye yönelik tutumları incelenmiştir. Çalışma, Ankara Đli'nde farklı ortaöğretim kurumlarında 9-10-11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören 7711öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin dershanelere yönelik olumlu tutum geliştirdikleri, dershanelerdeki fen öğretimine yönelik görüşlerinin de olumlu yönde olduğu belirlenmiştir. Dershanenin tercih edilmesini açıklayan maddeler arasında; "sınıf
more » ... arasında; "sınıf mevcudunun az olması, öğrencilerin anlamadıkları konuları dershanede öğretmenlere daha rahat sorabilmeleri, pratik test tekniklerinin öğretilmesi, ders çalışma alışkanlığı kazandırması ve üniversiteyi kazanacağına yönelik güveni arttırması" olduğu dikkati çeken bulgular arasındadır. Öğrenciler dershanelerdeki fen öğretiminin başarılarına katkısı olduğunu düşünmektedirler. Öğrencilerin dershanedeki fen öğreti 1 mine yönelik görüşleri ve dershaneye yönelik tutumları cinsiyet açısından incelendiğinde kızlar lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Sınıf değişkeni açısından incelendiğinde sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin görüşlerinin ve tutumlarının daha olumlu olduğu da belirlenmiştir. Bu sonuç üniversiteye giriş sınavları yaklaştıkça öğrencilerin dershaneye daha sıcak baktıklarını göstermektedir. Anahtar kelimeler: Fen öğretimi, dershane, tutum, ölçek geliştirme, lise öğrencileri. Abstract In this study, students' views on science teaching at private courses and their attitudes towards these private courses were examined. The study was realized with the participation of 7711 students who are in 9 th , 10 th , 11 th , and 12 th grades in various different high schools in Ankara. As a result of the study, it was determined that students have developed a positive attitude and that they also have a positive view of private courses. Among the reasons explaining the preference for private courses, small number of students in classes, being able to ask whatever they have not understood to the teachers at private courses more easily, learning practical test techniques, acquiring good study habits, and increased self-belief in being successful at university entrance exam are striking findings. When students' attitudes and views of private courses are examined in terms of gender, it was seen that there is a meaningful difference in favor of girls. When they are examined in terms of class level, it was determined that the higher the class they attend, the more positive the students' views and attitudes are. This result shows that students view private courses more positively as the university exam approaches.
doi:10.17755/esosder.97068 fatcat:4ext4cmijfh3xmg3f5qguhwv54