Cytotoxicity study of polyethylene glycol derivatives

Guoqiang Liu, Yongsan Li, Lei Yang, Yen Wei, Xing Wang, Zhiming Wang, Lei Tao
2017 RSC Advances  
Cytotoxicity of PEG oligomers (with different molecular weights) and PEG based monomers (with different chain end groups) was studied in detail.
doi:10.1039/c7ra00861a fatcat:nooqn3yr7jfafij5rbyajpxjjy