Quaternary tectonic and depositional evolution of eastern Srem (northwest Serbia)

Marinko Toljic, Drazenko Nenadic, Uros Stojadinovic, Tivadar Gaudenyi, Katarina Bogicevic
2014 Geološki Anali Balkanskoga Poluostrva  
The area of eastern Srem is situated in the southern periphery of the Pannonian basin. Its depositional evolution during the Neogene and the Quaternary has been controlled by tectonic processes. Miocene extensional subsidence was followed by the Pliocene-Quaternary inversion of the basin. The latter was accomplished as the result of replacement of the tensile by the compressive stress field. Since the Late Neogene, the regional tectonic activity has been controlled by compressive stress
more » ... sive stress produced by the northnortheastern propagation of the Adria microplate. In the compressive NE-SW-oriented stress field, the recent structural plan of the Pannonian basin and its wider environment, including its southern periphery, was reactivated. The youngest tectonic deformations are characterized by positive and negative vertical motions of large intrabasinal segments and basinal periphery, resulting in the final inversion of the basin. The effects of the basinal inversion can be recognized in genetic features of Quaternary sediments and geomorphological characteristics of the relief. Sources of data used for the interpretation of the Quaternary tectonic activity in the area of eastern Srem are of geological, geomorphological, thermochronological, and geophysical character. The positions of prominent fault structures have been ascertained by remote sensing, interpretations of available geophysical cross-sections, and using the field data. Апстракт: Подручје источног Срема налази се у јужном ободном делу Панонског басена. Његова депозициона еволуција током неогена и квартара била је контролисана тектонским процесима. Миоценску екстензиону субсиденцију, прати плиоценско-квартарна инверзија басена. Инверзија басена је изведена као последица смене тензионог напонског поља са компресионим. Касно-неогена и рецентна тектонска мобилност контролисана је компресионим стресом, генерисаним север-североисточном пропагацијом адријске микроплоче. Рецентни структурни план читавог Панонског басена и његовог ширег окружења, укључујући и јужни обод, реактивиран је у домену компресионог напонског поља, оријентисаном по правцу североисток-југозапад. Најмлађе тектонске деформације карактерише позитивна и негативна вертикална мобилност значајних унутарбасенских сегмената као и периферије басена, што је резултирало финалном инверзијом басена. Ефекти басенске инверзије препознају се у генетским карактеристикама квартарних седимената, као и у геоморфолошким карактеристикама рељефа. Извори података који су коришћени за интерпретацију квартарне тектонске активности у подручју источног Срема су геолошког, геоморфолошког, термохронолошког и геофизичког карактера. Позиције значајнијих раседних структура утврђене су даљинском детекцијом, интерпретацијом расположивих геофизичких профила и на основу теренских података. Кључне речи: тектонска мобилност, Панонски басен, северозападна Србија, субсиденција, басенска инверзија, источни Срем, квартар. GEOLO[KI ANALI BALKANSKOGA POLUOSTRVA ANNALES GÉOLOGIQUES DE LA PÉNINSULE BALKANIQUE 75 43-57 BEOGRAD, decembar 2014 BELGRADE,
doi:10.2298/gabp1475043t fatcat:lj2ekhuyavghvl5hynfymot3ge