Kierunki rozwoju liniowej infrastruktury transportowej Aglomeracji Wałbrzyskiej
Directions of the development of the linear transport infrastructure in Wałbrzych Agglomeration

Beata Detyna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Im. Angelusa Silesiusa W Wałbrzychu, Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska
2018 STUDIA MIEJSKIE  
ABSTRAKT: Aglomeracja Wałbrzyska tworzona jest przez 23 gminy o zróżnicowanym stopniu rozwoju liniowej infrastruktury transportowej. W opracowaniu podjęto próbę analizy i oceny działań jednostek samorządu terytorialnego Aglomeracji Wałbrzyskiej pod kątem istniejących dróg i sieci kolejowych oraz występującego na nich zjawiska kongestii. Pod uwagę wzięto takie elementy infrastruktury jak: drogi krajowe, wojewódzkie i gminne oraz sieci kolejowe. Analizując i oceniając zjawisko kongestii, dokonano
more » ... kongestii, dokonano obserwacji dróg aglomeracji, zarówno w godzinach szczytu, jak i poza nim. Na tej podstawie możliwa była identyfikacja "wąskich gardeł" w ruchu kołowym oraz zróżnicowanego stopnia rozwoju liniowej infrastruktury. Dokonano też oceny funkcjonalności tej infrastruktury, a także wskazano preferowane kierunki jej dalszego rozwoju. SŁOWA KLUCZOWE: logistyka miasta, liniowa infrastruktura transportowa, kongestia, Aglomeracja Wałbrzyska ABSTRACT: Wałbrzych Agglomeration consists of 23 municipalities of varied levels of development of their linear transport infrastructure. This paper attempts to analyse and evaluate the local government units of Wałbrzych Agglomeration in terms of the existing roads and rail networks, as well as congestion phenomenon. The author has considered such elements of the infrastructure as the national, provincial and municipal roads, as well as the railway networks. The observation of the phenomenon of congestion and the analyses and evaluations of Wałbrzych Agglomeration roads were made both at peak and off-peak times. On this basis it has been possible to identify traffic bottlenecks and make differentiation of the development levels of the linear infrastructure in the examined area. The functionality of this infrastructure has also been evaluated, as well as the preferred directions for its further development.
doi:10.25167/sm2018.029.10 fatcat:ubugi45wxbhutfso6sxnnxz7qa