The key determinants of the quality of mentoring in teaching profession

Nada Polovina
2016 Zbornik: Institut za Pedagoška Istraživanja  
Институт за педагошка истраживања, Београд Апстракт. У раду прегледног карактера разматрамо феномен квалитета менторства у контексту професионалног развоја наставника приправника. Иако се менторство сматра погодним оквиром за професионални развој високог квалитета, феномену/теми "квалитет менторства" у академској литератури није посвећена довољна пажња. То потврђује наша иницијална анализа стања области заснована на прикупљању релевантне литературе објављене у последњих двадесет година. Анализа
more » ... сет година. Анализа издвојених радова организована је око два истраживачка питања: (1) Зашто је тема о квалитету менторства мало заступљена у релевантној литератури? (2) Које су кључне одреднице квалитета менторства? Анализом водећих прегледних и метааналитичких радова о проблематици менторства као могуће разлоге малог броја радова о квалитету менторства издвојили смо: сложеност концепта менторства, усредсређеност радова о менторству на инструментално а занемаривање експланаторног, пренаглашено истицање позитивних доприноса менторства; неусаглашеност око питања исхода менторства. У другом делу рада, применом поступка структуралне анализе изабраних текстова, поставили смо и разрадили тезу о три кључне одредницу квалитета менторства: (1) квалитет неформалности менторског процеса, (2) специфична природа процеса учења, (3) усклађеност особености парадигматског оквира менторства са реалним капацитетима конкретне школске средине. На крају рада изведене су импликације за праксу у смислу припремног рада са менторима и иницијалног уобличавања менторских програма. Кључне речи: квалитет менторства, неформалност менторског процеса, преношење знања, наставници, школска средина.
doi:10.2298/zipi1601007p fatcat:bld5xab55fb5jo4c6tspw4owbq