Yabancı Sermaye Akımlarının Yurtiçi Tasarruf Ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

ÖRNEK İbrahim
2008 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi  
Özet Uluslararası literatürde yapılan ampirik çalışmalar incelendiğinde, birçok çalışmada yurtiçi ve yabancı tasarruflar arasında negatif bir korelasyon ilişkisi bulunurken, bazı çalışmalarda ise, yabancı sermaye girişlerinin yurtiçi tasarrufu arttırdığına yönelik sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışma kapsamında ise, Türkiye'nin 1996:4-2006:l üçer aylık dönemlerine ait, yabancı sermaye girişleri ve yurtiçi tasarrufları ile ilgili zaman serileri kullanılarak, iki değişken arasındaki nedensellik
more » ... ndaki nedensellik ilişkileri incelenmiştir. Yapılan ekonometrik analizler sonucu, doğrudan yatırımların kısa ve uzun dönemde yurtiçi tasarruflar üzerinde pozitif etki yarattığı; kısa vadeli sermaye akımlarının ise, kısa ve uzun vadede, yurtiçi tasarruflar üzerinde negatif bir etki oluşturduğu bulgularına ulaşılmıştır. Aynı zamanda, kısa vadeli sermaye girişleri ile doğrudan yatırımların ekonomik büyüme üzerinde pozitif etki yarattığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yabancı sermaye, yurtiçi tasarruf, doğrudan yatırımlar, kısa vadeli sermaye hareketleri, ekonomik büyüme. Jel Sınıflaması: F21, F32, O16 Foreign Capital Flows Effect on Domestic Saving and Economic Growth: The Case of Turkey Abstract As emprical evidence has been investigated in international literature, a broad range of investigations would found a negative relationship between domestic and foreign saving. However, a few of investigations has been found that foreign capital inflow could increased domestic saving. At this investigation scope, to determine the causality relationship between foreign capital and domestic saving using time series data over the quarterly period 1996:4-2006:1 in Turkey. Emprical evidence showed that foreign direct investment have positive and significance effects on domestic saving in both short and long-run, however, short term capital inflows have negative effect on domestic savings in both short and long-run. Also, it has been found that short term capital inflows and foreign direct investment have positive effect on economic growth.
doi:10.1501/sbfder_0000002069 fatcat:tvkmfskkbfat3gtpgxdozfxwtm