Çocuklarda Sosyo-Ekonomik Düzeyin Fiziksel ve Fizyolojik Performanslarıyla İlişkisi

Dursun Güler
2019 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi  
Öz Araştırmanın amacı, çocuklarda sosyo-ekonomik düzeyin sporcu performansı ile olan ilişkisinin belirlenmesi ve değerlendirilmesiydi. Çalışmaya, Burdur'daki ortaokullarda okuyan ve okullar arası futbol müsabakalarında futbol oynayan 109 gönüllü sağlıklı erkek öğrenci katıldı. Dataların analizinde, tüm parametrelere yönelik ortalama, standart sapma, maksimum ve minimum değerleri alındı. Çalışmaya katılan tüm öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri ile fiziksel, fizyolojik ve teknik özellikleri
more » ... nik özellikleri arasında ilişki olup olmadığı Korelasyon Analizi (Pearson) testi ile belirlendi. Değerlendirme sonucunda, anne eğitim düzeyi ile barfikste kol çekme (P<0,01) ve dikey sıçrama (P<0,05) arasında ve baba eğitim düzeyi ile kilo, VKİ, yağ yüzdesi, esneklik, barfikste kol çekme ve dikey sıçrama arasında (P<0,05) anlamlı doğrusal ilişki; baba eğitim düzeyi ile ektomorfik yapı arasında anlamlı (P<0,05) ters ilişki görüldü. Anne ve baba eğitim düzeyi arttıkça anaerobik güç de anlamlı (P<0,01) şekilde arttı. Çocukların yaşadıkları çevre modernleştikçe 10 m koşu (P<0,05) ve 30 m koşu (P<0,01) performansları anlamlı pozitif ilişki gösterdi. Çocuklar kendilerine ait odaya sahip oldukça vücut yoğunluklarında anlamlı (P<0,05) artış gözlenirken, esneklikleri ve endomorfik yapılarında anlamlı (P<0,05) düşüş gözlendi. Diğer değişkenler ile performans kriterleri arasında istatistiki bakımdan anlamlı (P>0,01, P>0,05) bir ilişki bulunmadı. Sonuç olarak, sürekli aktif olan çocuklarda, anne-baba eğitimi ve yaşam çevrelerinin kuvvet, yağ düzeyleri, hareketlilik ve anaerobik güçlerine etkileri olabilmektedir. Abstract The aim of this study, is determined of the relationship with athlete performance of the socio-economic level in children. Total 109 students who were male football players in the teams that took place in football championships at secondary schools in Burdur. At the statistical analyses of the datas were obtained the mean, standard deviation, maximum and minimum values for all parameters and Correlation Analyses (Pearson) tests were used for the evaluation of the relationship between the physical, physilogic and technic characteristics with socioeconomic level of the participants. At result of estimate; it was observed significant relationship between strength in pull-up (P<0,01) and vertical jump (P<0,05) with education of children's mather. It was observed significant relationship between body weight, BMI (Body Mass Index), fat percentage, flexibility, strength in pull up and vertical jump (P<0,05) with education of children's father and, significant negative relationship between ectomorphic structure (P<0,05) with education of children's father. It increased as significant (P<0,01) children's anaerobic power when education levels of children's father and mather are increasing. It increased as significant children's 10 m run (P<0,05) and 30 m run (P<0,01) performances when children's living environments are modernizing. It was found that significant relationship between children's body density (P<0,05), negative significant relationship (P<0,05) between children's flexibility and endomophic structure that children have to one's room in their home. It was observed non significant relationship (P>0,05, P>0,01) among other variables. As a result, it was able to effect their strenghts, fat levels, flexibilities and anaerobic powers of educations of children's father and mather and living environments at constantly active children.
doi:10.31680/gaunjss.542510 fatcat:a3633ojwc5hkxfgrluftdjjzsq