SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAKIŞ AÇISINDAN "HOŞGÖRÜ DEĞERİ"

Nuray Kurtdede Fidan
2016 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi  
ÖZ Sınıf öğretmeni adaylarının hoşgörü değerine ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada, nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenolojiden yararlanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2014-2015 eğitim öğretim yılında bir devlet üniversitesi, eğitim fakültesi, sınıf öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan 14 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Veriler beş açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analiz
more » ... se içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmeni adaylarının hoşgörüyü; farklılıklara saygı duyma, sabırlı olma, anlayışlı olma, saygı ve sevgi ile yaklaşma, empati kurma, insanların kendini rahatça ifade edebilmesi olarak tanımladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmeni adayları toplumun huzurlu ve mutlu yaşaması için hoşgörünün önemli olduğunu belirtmişlerdir. Bireylerin hoşgörü değerine sahip olmasını etkileyen etmenlere ilişkin olarak öğretmen adayları; öğretmenlerinin, arkadaş ortamının, okuduğu kitapların, katıldığı sosyal aktivitelerin, yapmış olduğu gözlemlerin ve sosyal öğrenmelerinin etkili olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmen adaylarının çoğu, hoşgörünün hâkim olduğu bir sınıf ortamı oluşturmak için öncelikle öğretmenin öğrencilere örnek olması gerektiğini ifade etmişlerdir. ABSTRACT The purpose of this study is to understand the view points of pre-service classroom teachers about tolerance value. The study group was comprised of 14 senior pre-service classroom teachers who study Primary School Teaching Program at the Faculty of Education of a state university. The data for the study were collected through interviews. The content analysis technique was conducted to analyze the data. Results of the study indicate that pre-service classroom teachers understand tolerance as being respectful to differences between people, being patient/being thoughtful, being patient for the negative situations, being lovely and respectful, being cheerful, developing empathy, not violating some one's area of freedom, being able to express thoughts freely. Prospective primary school teachers emphasized the importance of tolerance as a must for a peaceful society and social life. The participants also indicated that in the developing of individuals' tolerance perception their parents, friends, social environments, and the books, the social activities they participated, the observations they made, and the social learning are effective. The candidates stated that in order to promote tolerance in the primary school teachers must be role models for the students.
doi:10.14582/duzgef.726 fatcat:pimc4bjbcje5xashzwfabxa2ym