Environmental protection: Shifting the focus toward the protected object

Radenka Cvetic
2013 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Др Раденка Цветић, редовни професор Универзитет у Новом Саду Правни факултет у Новом Саду ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ -ПОМЕРАЊЕ ТЕЖИШТА КА ЗАШТИТНОМ ОБЈЕКТУ 1 Сажетак: У раду је учињен покушај сагледавања разлога који су довели до развоја права животне средине у правцу тражења што ефикасније заштите природе од човека. Трансформација уставом зајемченог права човека на здраву животну средину у уставну гаранцију права која у себе укључује и дужност и одговорност за њену заштиту, као и прелазак са
more » ... и прелазак са декларација на забране и наредбе, догодио се када се друштво суочило на крајње драматичан начин са ситуацијом да оно што је општекорисно може имати катастрофалне последице. Систем заштите животне средине који омогућава одрживи развој, данас почива на наглашеној улози превенције у отклањању или редукцији вероватноће наступања штете и објективној одговорности загађивача за еколошку штету и у одсуству приватноправног захтева за накнаду штете. Његовој ефикасности знатно би допринело подизање свести о значају очувања животне средине. Спознаја да штитећи животну средину омогућавамо сопствени опстанак могла би једног дана довести до признања одређених права самој животној средини. Кључне речи: животна средина, право, дужност, одговорност, начело превенције и предострожности, еколошка штета.
doi:10.5937/zrpfns47-5212 fatcat:4anax6ovivatljvwf6bog5m6ry