THE CONTINUUM OF PSYCHOLOGICAL ADAPTATION-DISADAPTATION CHARACTERISTIC FOR ADOLESCENT REPRESENTATIVES OF YOUTH SUBCULTURE: THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MODELS

Marianna Markova, Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Anastasia Chelakhova, Psychologist of the Medical and Psychological Center «Aiva», Kyiv (Ukraine)
2019 Психологічний Часопис  
1 Доктор медичних наук, професор, професор кафедри сексології, медичної психології, медичної і психологічної реабілітації Харківської медичної академії післядипломної освіти, м. Харків (Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0726-4925 2 Психолог Медичного і психологічного центру «Айва» (м. Київ), здобувач кафедри сексології, медичної психології, медичної і психологічної реабілітації Харківської медичної академії післядипломної освіти, м. Харків (Україна) ORCID ID: https://orcid.org/This
more » ... ps://orcid.org/This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license. АНОТАЦІЯ В статті з позицій теоретико-методологічного аналізу встановлено, що в ситуації соціальних перетворень, притаманних сучасному суспільству та тенденціям самопрезентації найуразливішою виявляється особа підліткового віку. Навіть цілком благополучні, на перший погляд, сучасні підлітки відчувають страх перед майбутнім, побоюються ставати дорослими, хворобливо переживають зраду, самотність; покладаються переважно на себе і почасти -на батьків, не довіряючи політичним лідерам; мають власну думку стосовно перебудови суспільства; відстоюють право на ранню самостійність; усвідомлюють своє безправне становище в суспільстві. Однак, зрозуміло, що серед загальної кількості проблемних питань, що розкривають сутність даного явища та потребують дослідження, існують ті, що належать до сфери компетенції медичної психології. Представлено новий підхід до вирішення питання континуального аналізу предикації соціально-психологічної адаптації-дезадаптації, обумовленого ступенем зануреності в субкультури, психогенези патологічної захопленості предметом субкультури, та визначення чинників її усталеності та психодинаміки та характерологічної обумовленості. В статті представлено результати емпіричного дослідження з моделювання предикторів континууму соціально-психологічної адаптації-дезадаптації (СПА-Д) підлітків, зокрема на рівні встановлення ефекту та предикації СПА-Д. Таким чином, отримані результати моделювання ефектації-предикації континууму СПА-Д осіб підлітково-юнацького віку, обумовленої зануренням в субкультурний простір, дозволила встановити 6 моделей по дослідницьким групам, загальну модель по вибірці та визначити в кожній найбільше вагомий та незначущій чинники. Для моделі континууму СПА-Д підлітків з основної групи дезадаптованих екстремалів найбільше значення в моделі відіграє батькова ворожість, найменше -астенія. Для моделі континууму СПА-Д підлітків-екстремалів з основної групи переважає за значенням схильність до агресії та насилля, натомість батькова непослідовність має найнесуттєвіше значення. Для моделі континууму СПА-Д дезадаптованих підлітків з групи порівняння найбільшу важливість становить схильність до самопошкоджувальної та саморуйнівної поведінки, натомість материнський позитивний інтерес є найменше значущим. Для моделі континууму СПА-Д підлітків основної групи адаптованих геймерів найбільшого значення набуває показник домінування, найменшого -батьківське прийняття. Для моделі континууму СПА-Д підлітків групи порівняння адаптованих геймерів найбільше значення має самосприйняття, найменше -батькова ворожість. Для моделі континууму СПА-Д по загальній вибірці найбільшої ваги набуває астенія, найменшої -вольовий контроль емоційних реакцій. Отримані результати розкривають перспективи визначення мішеней психокорекційної роботи для психологів щодо оптимізації чинників соціально-психологічної дезадаптації та субкультурної соціалізації підлітків. Ключові слова: континуум соціально-психологічної адаптації-дезадаптації, дитячо-батьківські відносини, ступінь зануреності в субкультуру. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями Трансформація сучасного українського суспільства, що здійснюється в результаті зовнішніх (гібридна агресія) та внутрішніх чинників, супроводжується соціальними та фінансовими катаклізмами, які обумовлюють, в то-му числі, обмеження можливостей успішної соціалізації особистості, ускладненням умов для її самореалізації, зниженням рівня загальної психічної компетентності, призводить до виникнення та поширення випадків прояву девіантної поведінки, особливо серед осіб підлітково-юнацього віку. У ситуації соціальних перетворень © Marianna Markova, Anastasia Chelakhova DOI (Article): https://doi.
doi:10.31108/1.2019.5.7.12 fatcat:4fcnms6kufbzhkwo6od2k2zusu