Use of Case Study Method in Primary School: A Teacher Training Process

Nur Ütkür
2019 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
This study aims to determine how case study method is used in primary school Life Sciences courses in the classroom setting and the change occurred in the quality of in-class use of this method following the case study-based training provided for teachers. This is a qualitative study using the action research design. The study group was composed of 7 second-and third-grade classroom teachers selected from private and state schools under the body of Turkey Ministry of National Education and
more » ... Education and their 21 students (opinions of 3 students selected from each of 7 classes). The data collection instruments used in the study are the observation form and the semistructured interviews performed with the students. The data obtained were analyzed with the content analysis technique. According to the findings obtained, it was seen that there was a positive change in the quality of how the teachers used the case study method in Life Sciences courses after the case study-based training. It was also concluded that the students liked the courses after the training and thought that they became more active. Bu araştırmanın amacı ilkokul Hayat Bilgisi derslerinde örnek olay yönteminin sınıf ortamında nasıl kullanıldığını belirlemek ve öğretmenlere verilen örnek olay temelli eğitimin ardından bu yöntemin sınıf içi kullanım niteliğinde ortaya çıkan değişimi tespit etmektir. Araştırma nitel bir çalışma olup, eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel okul ve devlet okullarından seçilen toplam yedi kişiden oluşan 2. ve 3. sınıf öğretmeni ile onların öğrencileri (21 kişi) oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan veri toplama araçları, gözlem formu ve öğrencilerle birebir yapılan yarı yapılandırılmış görüşme formudur. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, verilen örnek olay temelli eğitim sonrasında öğretmenlerin örnek olay yöntemini Hayat Bilgisi derslerinde kullanma niteliklerinde olumlu bir değişimin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin de eğitim sonrasında işlenen dersleri oldukça beğendikleri ve bu şekilde daha aktif olduklarını düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır.
doi:10.14686/buefad.451799 fatcat:4vps6ao53jhn7omt75hjbl57ly