Specificities of prosthetic and orthotic rehabilitation in amputees with head injury

Mirko Teofilovski, Biljana Parapid, Miodrag Rakic, Nikola Popovic, Gordana Teofilovski-Parapid
2011 Vojnosanitetski Pregled  
Apstrakt Uvod/Cilj. Protetičkoortotička rehabilitacija (POR) osoba sa amputiranim ekstremitetom sa kraniocerebralnom povredom (KCP) u sklopu politraume predstavlja poseban entitet. Sa porastom saobraćajnog traumatizma, ali i oružanih sukoba niskog intenziteta, rehabilitacija postaje sve aktuelnija. Cilj rada bio je utvrđivanje značaja komplikacija za tok i ishod POR kod politraumatizovanih bolesnika sa amputiranim ekstremitetom sa KCP. Metode. Istraživanje je obuhvatilo 70 bolesnika muškog
more » ... lesnika muškog pola, odgovarajućeg životnog doba, sa jednostranom transfemoralnom amputacijom, posledicom ratne traume, koji su bili podeljeni u dve grupe po 35 ispitanika. Eksperimentalnu grupu činili su ispitanici sa KCP. Korišćene su standardne kliničke tehnike i postupci i posebne tehnike evaluacije funkcionalne onesposobljenosti. Rezultati. Politraumatizovani bolesnici sa amputiranim ekstremitetom sa KCP započinjali su POR sa većim brojem komplikacija (prosečno 7,29 vs 5,11 po ispitaniku; W = 928,000; Z = -3,730; p = 0,000). Povezanost ovog broja sa vrednostima promene Bartel skora bila je pozitivna i visokoznačajna (Fx, H,
doi:10.2298/vsp1112013t pmid:22352261 fatcat:m4ms53p4wrfxpoenj5sxwtxeem