Ultrasound Image Segmentation Method for Thyroid Nodules Using ASPP Fusion Features

Yating Wu, Xueliang Shen, Feng Bu, Jin Tian
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3022249 fatcat:djhxkvfnsjfvxndfutwludpxca