Rural tourism as a part of integral and sustainable development of villages in Vojvodina

Muhi Bela
2013 Zbornik Matice srpske za drustvene nauke  
САЖЕТАК: Војводина је регион руралног карактера, један од најаграрнијих у Европи. Рурални развој, као једна од области регионалне политике, кључан је инструмент за реструктурисање пољопривредног сектора те би требало да има задатак да усмери и стратешки искористи потенцијал туристички атрактивних села. У моменту појачане урбанизације и глобализације, специфична и аутохтона насеља која верно осликавају дух и традицију прошлих времена све више добијају одређени културни, привредни, али и
more » ... дни, али и туристички значај и атрактивност. Војводина има добре услове за развој руралног туризма захваљујући гео графском положају, разноликом пејзажу (разноврсни видови рекреација), гастро номији, фолклору, богатој културној баштини. Рурални туризам у Војводини требало би да допринесе очувању сеоске средине и културне баштине, али и економски мотивише локално становништво да остане на селу. Овај вид туризма могао би значајно да допринесе заштити природе, али и да омогући средства за опстанак и развој села. КЉУЧНЕ РЕЧИ: рурални туризам, Војводина, одрживи развој, маркетинг Рурални туризам је значајна компонента интегралног и одрживог развоја села, као и важан фактор у подстицању развоја локалне пољопривредне и непољопривредне делатности на селу. Такође, рурални туризам представља и посебан подстицај запошљавању. У вели ком броју земаља Европске уније у стратегије развоја региона и руралних подручја уврштен је и рурални туризам, који помаже у задржавању становништва у месту, ствара нова радна места и доприноси друштвено-економском напретку (заосталих) подручја.
doi:10.2298/zmsdn1342135m fatcat:tyvynm7s45hqdeylx72lg7huae