Influence of applied electron radiation on the properties of a polyamide 11 surface layer
Vpliv obsevanja z elektroni na lastnosti površinske plasti poliamida 11

M. Ovsik, P. Fluxa, M. Stanek, A. Dockal, M. Reznicek
2020 Materiali in Tehnologije  
This article deals with the influence of the radiation cross-linking of polyamide 11 (PA 11) on the mechanical properties. The aim of this study is to provide more detailed knowledge of the relation between the radiation dosage and the properties of cross-linked PA 11 and its mechanical behaviour. Electron-beam-unmodified and modified PA 11 test samples were exposed to electron radiation with dosages from 0 kGy to 198 kGy, which were graded at 33 kGy. The surface-layer properties of the
more » ... ties of the modified PA 11 were tested using a state-of-the-art indentation technique, which detects the immediate change in the indentation depth, depending on the applied force. The evaluation of the measured mechanical properties (indentation hardness, modulus and creep) was done by the Oliver and Pharr method. A significant influence of the radiation cross-linking on the PA 11's mechanical properties improvement was confirmed by the measurements. This enhancement grows with the increasing radiation dosage. Due to the electron-radiation modification of PA 11, the mechanical properties of the surface layer were increased by up to 59 % compared with the unaltered material. Radiation crosslinking is an important thermoplastic modification method by which the desired properties can be achieved in a relatively short period of time. The main advantage is that the process is executed on the final product. V~lanku avtorji opisujejo vpliv obsevanja pre~no zamre'enega poliamida 11 (PA11) na mehanske lastnosti. [tudija naj bi zagotovila bolj natan~en vpogled v poznavanje povezav med dozo obsevanja in lastnostmi pre~no zamre'enega PA 11 ter njihovim vplivom na mehanske lastnosti. Analizirali so originalne neobsevane vzorce in vzorce PA 11, obsevane s snopom elektronov z dozami med 0 in 198 kGy v stopnjah po 33 kGy. Lastnosti povr{inske plasti obsevanih vzorcev PA 11 so testirali z najmodernej{o indentacijsko tehniko, ki takoj zazna spremembe indentacijske (vdorne) globine v odvisnosti od uporabljene sile vtiskovanja trna (indenterja) v preiskovani material. Avtorji~lanka so ovrednotili rezultate izmerjenih mehanskih lastnosti (nanotrdoto, modul in lezenje) z Oliver in Phaar metodo. Rezultati meritev so pokazali pomemben vpliv obsevanja pre~no zamre'enega PA 11 na mehanske lastnosti. S pove~ano stopnjo obsevanja so se izbolj{evale mehanske lastnosti. Zaradi obsevanja P11 z elektroni so se mehanske lastnosti povr{inske plasti izbolj{ale za do 59 % v primerjavi z vzorci, ki niso bili obsevani. Pre~no zamre'enje zaradi obsevanja z elektroni je pomembna metoda termoplasti~ne modifikacije, ki lahko hitro izbolj{a oz. modificira lastnosti povr{ine izbranega materiala. Pomembna prednost je v tem, da lahko proces izvedemo na kon~nih izdelkih.
doi:10.17222/mit.2019.155 fatcat:ohvew7r5lncipdroo5np76kt3m