Fra Petar Knežević i orguljska misa: o izvedbenom aspektu cantus fractus misnih ordinarija iz Kneževićevih kantuala

Hrvoje Beban
2019 Arti Musices  
Ovaj članak bavi se izvedbenim aspektom misa sačuvanih u kantualima fra Petra Kneževića iz 1767. i 1768. godine. Nadovezujući se na raspravu o načinu izvedbe misnih ordinarija iz Kneževićevih kantuala u časopisu Sv. Cecilija iz 1923. i 1924. godine, u kojoj su sudjelovali Ivan Ocvirk, Ladislav Gagulić i Josip Manutani, ali i na tekstove autora koji su se kasnije doticali te teme -Miho Demović 1984. te Hana Breko Kustura u dvama navratima: 2008. i 2017. -ovaj će rad na temelju indicija prisutnih
more » ... indicija prisutnih u navedenim kantualima, ali i drugim izvorima, ponuditi novo čitanje izvedbenog aspekta Kneževićevih misa, smještajući ih u kontekst tz v. orguljske mise koja je na hrvatskim prostorima kao žanr egzistirala barem još cijelo stoljeće i pol prije nastanka ovih kantuala. Ključne riječi: fra Petar Knežević, kantua li, Kantual A, ciklusi misnih ordinarija, cantus fractus, orguljska misa, skraćivanje teksta, alternatim, izvedbena praksa, Visovačka kajdanka
doi:10.21857/y54jofp37m fatcat:osgzwwumwrgdvdmwibnlivy36m