Bioterrorism in terms of Bioethics

Şükrü Keleş
2014 Türkiye Biyoetik Dergisi  
Özet: Biyoetik, sağlık alanına ilişkin yasal, politik ve kurumsal düzenlemelerin değersel içeriklerini ve tıp etiği açısından olası sonuçlarını inceleyen akademik bir disiplindir. Bu bağlamda biyoetiğin iki temel çalışma alanından bahsedilebilir. İlki, sağlık politikaları bağlamında ortaya çıkan değersel sorunlara dikkat çekmek, bir diğeri sağlık hizmetlerin sunumunda ortaya çıkan değersel sorunların tıp etiğindeki yansımalarını değerlendirmektir. Biyoetik disiplini açısından sağlık
more » ... ve bu politikaların uygulanmaları tartışılırken her türlü yasal, politik ya da kurumsal düzenlemenin ahlaki açıdan iyi ve haklı çıkarılabilir temellere oturması gerekir. Bu yazıda biyoterörizm olgusuna karşı tıp kurumunun nasıl bir söylem geliştirdiğine kısaca değinilecek, sorunun tıbii ilgilerinden bir bölümü üzerine biyoetik açıdan sınırlı bir değerlendirme yapmaya çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Biyoetik, biyoterörizm, sağlık politikası -- Abstract: Bioethics is an academic discipline that examines values content of laws, politics and institutianal arrangements in terms of health field and possiple consequences with regard to medical ethics. In this content two main field of bioethics can be mentioned. First, it points out to valuable issues that come out in terms of health policies. The other one is to evaluate the efeects in the medical ettics of valuable issues which emerge out in the provision of health services. While being discussed the health policiy and the implementation of these policies discipline, all kinds of legal, political or institution arrangements are expected to base on good and justified basis. In this article,it will be mentioned how medical nstitution discourses about bioterrorism and studiedto assesin point of bioethics.
doi:10.5505/tjob.2014.00710 fatcat:wjreb7fkavdgpcvahg6hit3jzq