SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI

Süleyman ERSÖZ, Emel YONTAR
2020 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi  
The most important factors for the sustainability of supply chain management are economic, social and environmental factors. In order to maintain sustainability in this field, companies need to see areas where they can improve by performing performance evaluation. For this purpose, in this study, it is aimed to determine the criteria to be used in the performance evaluation of sustainable supply chain management. In this respect, firstly, the performance criteria of supply chain management and
more » ... ain management and reverse supply chain management studied in the literature are examined separately; these main criteria have been defined by taking into account economic, social and environmental factors. As a result of the literature review, 46 sub-criteria are determined which are in line with the main economic, social and environmental criteria. It is planned to make priority ranking of these criteria and to use the criteria which are obtained at a high rate according to their importance levels in performance evaluation. Representatives and academicians from the sector are asked to score 46 performance evaluation criteria according to their importance level. With the findings obtained, it is aimed to determine the criteria of high importance by performing Pareto Analysis. As a result of the studies carried out, nine new criteria can be added to the literature and a total of 33 criteria have been determined for performance evaluation. The criteria that companies can use for performance evaluation in the field of sustainable supply chain management are finalized and it is aimed to gain value for the sectors to improve themselves. Tedarik zinciri yönetiminin sürdürülebilirliği için en önemli faktörler ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerdir. Bu alanda sürdürülebilirliği korumak için şirketlerin performans değerlendirmesi yaparak gelişebilecekleri alanları görmeleri gerekmektedir. Bu amaçla, bu çalışmada sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminin performans değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Öncelikle literatürde incelenen tedarik zinciri yönetimi ve tersine tedarik zinciri yönetiminin performans kriterleri ayrı ayrı incelenmiştir ve ana kriterler ekonomik, sosyal ve çevresel faktörler dikkate alınarak tanımlanmıştır. Literatür taraması sonucunda ekonomik, sosyal ve çevresel kriterlere uygun 46 alt kriter belirlenmiştir. Bu kriterlerin öncelik sıralamalarının yapılması ve önem düzeylerine göre yüksek oranda çıkan kriterlerin performans değerlendirmede kullanılması planlanmıştır. Sektörden temsilciler ve akademisyenlerden önem düzeylerine göre 46 performans değerlendirme kriterlerini önem düzeyine göre puanlanması istenmiştir. Elde edilen bulgularla Pareto Analizi yapılarak yüksek öneme sahip kriterlerin belirlenmesi istenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda literatüre dokuz yeni kriter kazandırılarak, toplam 33 performans değerlendirme kriteri belirlenmiştir. Şirketlerin sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi alanında performans değerlendirmesi için kullanabileceği kriterler sonuçlandırılmıştır ve sektörlerin kendilerini geliştirmeleri için çalışmalarına değer kazandırılması hedeflenmiştir.
doi:10.31796/ogummf.734292 fatcat:mlyxts6a4zf5hfb4tmt2pql25e