Odpowiedzialność wspólników zagranicznych spółek osobowych za zaległości podatkowe na podstawie art. 115 § 1 Ordynacji podatkowej

Wiktor Podsiadło
2020 Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu  
Streszczenie. Na gruncie ogólnego prawa podatkowego jako zasadę należy przyjąć, że to podatnik jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wykonanie ciążącej na nim powinności podatkowej. Jednym z odstępstw od tej zasady jest art. 115 § 1 Ordynacji podatkowej, który statuuje odpowiedzialność wspólników wskazanych w tym przepisie spółek osobowych. Jak wykazano, w katalogu tym znajdują się wspólnicy spółek osobowych utworzonych na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu cywilnego. Tym
more » ... u cywilnego. Tym samym odpowiedzialności nie podlegają wspólnicy zagranicznych spółek osobowych. Słowa kluczowe: odpowiedzialność podatkowa; zobowiązanie podatkowe; osoba trzecia; wspólnicy. Abstract. It can be assumed to be a rule under general tax law that a taxpayer is solely responsible for performing his/her obligation which is due. One of the exceptions to this rule is set in Article 115 § 1 of the Tax Ordinance which establishes the liability of partners of partnerships listed in this provision. This article proves that this catalogue includes partners of partnerships established on a basis of Polish commercial and civil code. Therefore, partners of foreign partnerships are not liable under Article 115 § 1 of the Tax Ordinance.
doi:10.12775/pbps.2020.012 fatcat:ox3st74azfdrro6jwlcgzugnlu