Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση συστήματος δημιουργίας, μεταφοράς και απομακρυσμένης εκτέλεσης διεργασιών [article]

Christos Arvanitis, National Technological University Of Athens
2020
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ' ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και
more » ... φέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Abstract Parallel and distributed computing systems are rapidly emerging, providing functionality for load balancing, offering scalability, availability and fault tolerance. Alongside those systems, process checkpoint and restore technologies implement mechanisms to freeze, save and restore processes even on heterogeneous hardware. Throughout this diploma thesis, a system of process migration and remote execution is designed and implemented, based on CRIU tool. This system uses fork system call's semantics, focusing on end user transparency. Additionally, transparent mechanisms that provide communication over network are implemented for most of widespread inter-process communication mechanisms. The implemented system's performance is evaluated on a number of different parameters, including the computing system node interconnection technology, the underlying file-system type used and the location of the distributed file-system server, with promising results considering the current implementation states and restrictions imposed by the elements of the system. Finally, based on the evaluation results, we are stating future goals and implementation requirements needed in order to optimize the resulting implementation of this diploma thesis.
doi:10.26240/heal.ntua.19881 fatcat:dfbr54m4d5e27h75kpdakonrbi