WARTOŚĆ RELACJI WŁADZE SAMORZĄDOWE – KLASA KREATYWNA. EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU

Iga Rudawska, Sylwia Bąkowska
2018 Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny  
Badania nad klasą kreatywną i jej znaczeniem dla rozwoju regionalnego są w centrum zainteresowania takich badaczy, jak R. Florida, A. Zolli i C. Landry. W polskiej literaturze zagadnienie to poruszane jest relatywnie rzadko. Grupa osób wykonujących zawody twórcze jest "motorem" stymulującym wzrost gospodarczy poprzez tworzenie nowych form w postaci innowacyjnych rozwiązań, kreowanie produktów i usług. Celem niniejszego artykułu jest empiryczna weryfikacja modelu wartości relacji władze
more » ... cji władze samorządowe – klasa kreatywna. Główną techniką badawczą był wywiad telefoniczny ze standaryzowanym kwestionariuszem. Badania przeprowadzono w ramach grantu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2012.
doi:10.14746/rpeis.2012.74.4.12 fatcat:y2y323namncbjk2uqrezhyuvdi