МІФОЛОГІЧНИЙ КОД ТВОРІВ ГАРТА КРЕЙНА

Анна КОЛІСНИЧЕНКО
2020 Humanities science current issues  
Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 29, том 2, 2020 92 Мовознавство. Лiтературознавство УДК 821. 111-14 (73) (045) Крейн Анна КОЛІСНИЧЕНКО, orcid.org/0000-0002-9596-3103 кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мові прикладної лінгвістики Національного авіаційного університету (Київ, Україна) Safronovaannar@gmail.com МІФОЛОГІЧНий КОД ТВОРІВ ГАРТА КРЕйНА Мета статті -розкрити особливостей міфопоетики творчості Гарта Крейна; проаналізувати основні архетипні образи, універсальні й
more » ... ази, універсальні й індивідуальні символічно-міфологічні комплекси в контексті світової та національної художньої традиції; конкретизувати історико-культурний контекст, взаємодію традиції і поетикальних експериментів модерністів як дієвий чинник формування світогляду митця; з'ясувати основні джерела запозичення класичних міфів, проаналізувати їхню художню трансформацію митцем; проаналізувати своєрідність міфологізації та семантизації артефактів і об'єктів сучасності в неоміфологічному художньому просторі Крейна; дослідити вербальний дискурс як чинник міфологізації; на основі здійсненого аналізу визначити особливості міфопоетики Г. Крейна, що стали результатом цілеспрямованого формування поетом «нового міфу Америки». Методи розвідки визначені її проблематикою і завданнями, зумовили комплексне застосування елементів біографічного методу -для з'ясування чинників впливу особистого життя на становлення творчої особистості Гарта Крейна, що поєднується з порівняльно-історичним -для виявлення важливих віх національної художньої традиції та окреслення сучасного митцеві контексту появи його творів; архетипокритики, що дозволило з'ясувати первинні джерела поетичної образності митця; а також інструментарію міфокритики для вияву тих символів і міфологічних комплексів, що сформували авторський неоміф. Здійснений комплексний аналіз міфопоетики Гарта Крейна в контексті літератури американського модернізму. Проаналізовані особливості складної взаємодії архаїчного міфу, національної художньої традиції феноменів модерної дійсності у створенні авторського неоміфу. Окреслені різнорідні міфологічні дискурси -індіанський, античний, християнський тощо, їх трансформація і синтез. Детальний аналіз міфологічних кодів творів Г. Крейна дав змогу з'ясувати основні джерела запозичення класичних міфів і проаналізувати їхню художню трансформацію митцем. У розвідці зазначається, що, запозичуючи міфологеми з міфологій різних культур, Г. Крейн зазвичай трансформував їх відповідно до реалій сучасності, прагнув крізь «вічний образ» ретранслювати своє бачення саме американського соціуму. Ключові слова: міф, міфологізм, міфопоетика, синтез міфем, модерністська естетика, першостихії, ґендер, фемінне, маскулінне.
doi:10.24919/2308-4863.2/29.209443 fatcat:fxmalovvkbaijodrcmpn54tzum