Techniques for Haploid and Doubled Haploid Production

Jana Murovec
2013 Acta Agriculturae Slovenica  
IZVLEČEK Haploidi so samostojne rastline (sporofiti) z gametnim (haploidnim, n) številom kromosomov. Čeprav se spontano v naravi redko pojavijo, so dandanes poznane številne tehnike s katerimi lahko sprožimo njihov nastanek. Indukcija in regeneracija haploidnih (in podvojenih haploidnih) rastlin omogoča pridobivanje popolnoma homozigotnih linij v eni generaciji, kar lahko bistveno pospeši žlahtniteljski proces in genetske študije. Prav zato se haploidi intenzivno uporabljajo pri številnih
more » ... pri številnih vrstah za katere so poznani uspešni protokoli kot so pšenica, ječmen, koruza, tobak, čebula, kumara, oljna ogrščica in druge kmetijsko pomembne križnice. Prispevek povzema glavne lastnosti haploidov in podvojenih haploidov, načine njihove indukcije in regeneracije s poudarkom na njihovi uporabnosti v žlahtnjenju rastlin. ABSTRACT TECHNIQUES FOR HAPLOID AND DOUBLED HAPLOID PRODUCTION Haploids are plants (sporophytes) that contain a gametic chromomosome number (n). They rarely occur spontaneously in nature but several techniques are nowadays available for their production. Induction and regeneration of haploids (doubled haploids) enables the production of completely homozygous lines in one generation, thus shortening this process by many years. They are broadly used in breeding programs of plant species for which efficient protocols have been developed, such as barley, wheat, maize, tobacco, onion, cucumber, rapeseed and other Brassica species. This article presents the main characteristics of haploids, doubled haploids and inducing techniques, with an emphasis on their role in plant breeding.
doi:10.2478/acas-2013-0025 fatcat:ktw5gndnrzh7jpbi6gx5je26ty