Music teachers in Serbian orthodox seminaries between the two World Wars

Biljana Mandic, Ivana Perkovic
2015 Zbornik Matice srpske za drustvene nauke  
Уни вер зи тет у Кра гу јев цу, Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет Јо ва на Цви ји ћа б.б., Кра гу је вац, Ср би ја bi lja na.man dic @gmail.com ИВА НА ПЕР КО ВИЋ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет му зич ке умет но сти Кра ља Ми ла на 50, Бе о град, Ср би ја iva na per ko vic @fmu.bg.ac.rs СА ЖЕ ТАК: У ра ду се раз ма тра рад на став ни ка му зи ке у бо го слов ским шко ла ма из ме ђу два свет ска ра та. Те о риј ски мо дел по ла зи од ме та фо ре "пеј зажа зна ња", ко ја се
more » ... а зна ња", ко ја се ко ри сти у раз ма тра њи ма пе да го ги је му зи ке, а ме то до ло шки при ступ те ме љи се на кон цеп ту ми кро на ра ти ва. Са гле да ва ју се че ти ри сна жне пе да го шке лич но сти -др Јеф то Пр ња то вић, Бо рис Во ло бу јев, Мир ко Па вловић и Урош Ју ри шић -са ци љем да се по зи ци о ни ра ду хов ни, дру штве ни, инсти ту ци о нал ни и кул ту ро ло шки кон текст њи хо вог де ло ва ња, да се раз мо три ко ли ко је њи хо во зна ње из дру гих не му зич ких обла сти би ло ре ле вант но за настав нич ко ис ку ство у сфе ри цр кве ног пе ва ња, да се утвр ди (дис)кон ти ну и тет пе да го шке прак се у од но су на пе ри од пре Пр вог свет ског ра та. Из бор пе да го га чи ја се де лат ност раз ма тра био је усло вљен њи хо вим не пре кид ним ан га жма ном у тра ја њу од нај ма ње де сет го ди на, бо го слов ским шко ла ма у ко ји ма су де лова ли и чи ње ни цом да се о њи хо вом ра ду у овој обла сти из у зет но ма ло зна 1 . КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: бо го слов ске шко ле, ду хов ност, ме ђу рат ни пе ри од, ми кро на ра ти ви, обра зо ва ње, пеј за жи про фе си о нал ног зна ња, цр кве но по ја ње У до са да не на пи са ној ин те грал ној исто ри ји срп ске му зич ке пе да гоги је, на ста ва му зи ке у бо го слов ским шко ла ма пред ста вља ла би за себ но 1 У ра ду је пред ста вљен део ис тра жи ва ња на про јек ту "Иден ти те ти срп ске му зи ке у свет ском кул тур ном кон тек сту" Фа кул те та му зич ке умет но сти Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду (ев. бр. 177019) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. и не сум њи во ва жно по гла вље. Не ки од нај ста ри јих исто риј ских из во ра од зна ча ја за исто ри ју срп ске му зи ке уоп ште, по пут не ум ских ру ко пи са, има ли су, као и у ви зан тиј ској кул ту ри, ин струк тив ну уло гу [Troelsgård 2011: 13], а 18. век, "ћу тљив" и за тво рен ка да је о му зич ки ре ле вант ним по да ци ма реч, сра змер но пу но по да та ка ну ди о по јач ким шко ла ма или уче њу му зи ке у дру гим обра зов ним ин сти ту ци ја ма [Пејовић и сар., 1998: 75-77]. Па опет, осим име на, го ди на ра да или шту рих ин фор ма ци ја о способ но сти ма, оце ни ре зул та та, на став ним пла но ви ма и про гра ми ма или го ди шњим ус пе си ма уче ни ка, не зна се мно го о лич но сти ма ан га жо ва ним у сло же ном про це су на ста ве по ја ња, а ка сни је и хор ског пе ва ња и те о рије му зи ке у срп ским пра во слав ним бо го сло ви ја ма. Ме ђу тим, са вре ме на ис тра жи ва ња у обла сти пе да го ги је му зи ке ука зу ју на ве ли ки ути цај управо пе р со нал ног аспек та на прак су еду ка ци је, ме то да и тех ни ка на ста ве, као и на об ли ко ва ње обра зов них са др жа ја уоп ште. Ка да је о пе да го шком садр жа ју реч, ис ти че се да је ба за зна ња на став ни ка му зи ке "раз ли чи та од на став ни ка из дру гих пред мет них обла сти" [Bar ret 2007: 7], а у но ви јим те о ри ја ма и ре зул та ти ма ис тра жи ва ња по све ће ним "кон стру и са њу зна ња" му зич ких пе да го га па жњу при вла че кон цеп ти пеј за жа зна ња, с јед не, и ла ти ту ди нал ног зна ња, с дру ге стра не. Ме та фо ра пеј за жа ко ју су кре и рали Жан Клен ди нин и Ми шел Ко не ли (Jean Clan di nin and Mic hael Con nelly) укљу чу је у се бе вре ме, ме сто и про стор. Она по се ду је и екс пан зив ну димен зи ју и при ка зу је мо гућ ност да се зна ње пе да го га "ис пу ни раз ли чи тим љу ди ма, ства ри ма, до га ђа ји ма и обе ле жи раз ли чи тим од но си ма. С об зиром на чи ње ни цу да је пеј заж про фе си о нал ног зна ња из гра ђен на осно ву од но са из ме ђу љу ди, ме ста и ства ри, то је исто вре ме но и ин те лек ту ал ни и мо рал ни пеј заж..." [Cra ig 2009 [Cra ig : 1041. Ово ме је до не кле сли чан, ма да је не што ужи, кон цепт ла ти ту ди нал ног зна ња, ко ји се ко ри сти да озна чи спо соб ност ком пе тент них и бри жних на став ни ка да се "осло не на књи жевност, исто ри ју, по ли ти ку, фи ло зо фи ју, умет но сти, та ко да све ово обо га ти њи хо ву на ста ву" и да флек си бил но и са о се ћај но од го во ре на "из го во ре не и не из го во ре не по тре бе уче ни ка" [Bar rett 2007: 9]. Бу ду ћи да је сва ка наста ва му зи ке ви со ко ин ди ви ду а ли зо ва на де лат ност [Pal mer 2010: 164] ко ја у обра зов ни про цес не укљу чу је са мо про фе си о нал ну стра ну пе да го га, већ ње го ву ком плет ну лич ност, за ни ма ло нас је ка ко се ово од ра зи ло на наста ву му зи ке на бо го слов ским шко ла ма у сло же ном исто риј ском пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та. Ка кав је био дру штве ни, кул тур ни и ин сти ту ционал ни кон текст њи хо вог де ло ва ња? Да ли је и, уко ли ко је сте, у ко јој ме ри, њи хо во зна ње из дру гих не му зич ких обла сти би ло ре ле вант но за на ставнич ко ис ку ство у сфе ри цр кве ног пе ва ња? Где је, за пра во, гра ни ца из ме ђу на ста ве му зи ке и до ме на "из ван" ње и ка ко се та гра ни ца фор ми ра? Ко ји су по себ ни зах те ви по ста вља ни пред пе да го ге на бо го слов ским шко ла ма? Дру гим ре чи ма, циљ овог ра да је сте да се утвр ди на ко ји на чин су исто риј ске, со ци јал не и кул тур не про ме не у ди на мич ном пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та ути ца ле на на став ни ке по ја ња и му зи ке у бо го слов ским шко ла ма у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, од но сно Кра ље ви ни Ју го сла ви ји од 1929. го ди не. Ва жно је на гла си ти да спе ци фич не цр те овог
doi:10.2298/zmsdn1551249m fatcat:kuka3u5idjaafjpaol4anaeavq