Endocrinology Supplemental Figures and Tables Kanaya-Chen.pdf [article]

Noriko Kanaya, Lauren Bernal, Gregory Chang, Duc Nguyen, Yuan-Zhong Wang, June-Soo Park, Charles Warden, Jinhui Wang, Xiwei Wu, Michele Rakoff, Susan L. Neuhausen, Shiuan Chen
2018 Figshare  
Endocrinology Supplemental Figures and Tables Kanaya-Chen
doi:10.6084/m9.figshare.6851078 fatcat:iv25wujw4zcwfmjnzmvo3e3pne