Babaların Okul Öncesi Yaştaki Çocuklarının Sergilediği Bazı Problem Davranışlara

Mümin TUFAN
2017 Turkish Studies  
ÖZET Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönemdeki çocukların sergiledikleri problem davranış durumlarında babaların çocuklarına yönelik tutumlarının incelenmesidir. Araştırmacılar tarafından 5-6 yaş grubunda çocuğu olan farklı çevrelerden babalara ulaşılmış ve onların ankette 7 alt başlıkta belirtilen problem durumlarına göre sergiledikleri tutum ve davranışları incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ili, Çankaya, Yenimahalle ve Mamak ilçelerindeki 6 devlet anaokulunda eğitim görmekte
more » ... nda eğitim görmekte olan 5-6 yaş grubundan 200 çocuğun babaları oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından 5'li dereceleme tipinde 37 sorudan oluşan "Çocuklarının Problem Davranışlarına İlişkin Baba Tutumları Anketi" adlı bir anket formu ilgili alan yazından faydalanılarak geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Analizler, SPSS 22.0 istatistik paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Genel cronbach alfa değeri 0,76 olarak bulunmuştur. Araştırmanın amacı doğrultusunda katılımcıların çocukların; akran şiddetine, yemek yememe, argo kelime kullanma, akranıyla oyuncağını paylaşmama, izinsiz eşya alma, isteklerini ağlayarak anlatma ve inatlaşma problemlerine karşı göstermiş oldukları davranışların sıklığını belirlemek için yüzde ve frekans analizleri kullanılmıştır. Sonuçlar; Akran şiddetiyle ilgili; babaların, çocuktur yapar bakış açısıyla problemin üzerinde durmama, davranışının yanlış olduğunu açıklama ve problem yaşadığı akranıyla konuşarak problemi çözmesini önerme davranışlarını; oyuncağı kaldırarak onu cezalandırma ve problemi öğretmeniyle konuşma davranışlarına göre daha az tercih ettikleri görülmüştür. Yemek yememe problemiyle ilgili; babaların, acıkarak kendisinin masaya gelmesini bekleme, çeşitli oyunlarla * Bu çalışma 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleşen 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 460 Mümin TUFAN -Yakup YILDIRIM Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/33 yemeğini yemesini sağlama ve yemek sonunda ödüllendireceğimi söyleyerek ikna etmeye çalışma davranışlarını daha sık sergilediği anlaşılmaktadır. Çocuğun argo kelime kullanımıyla ilgili; babaların, çocuğa kızma ve tepki vermeme davranışlarını daha sık gösterdikleri görülmüştür. Çocuğun akranıyla oyuncağını paylaşmama problemiyle ilgili; babaların, paylaşmamaya devam ederse oyuncağı kaldıracağını söyleme davranışını daha çok tercih ettikleri görülmüştür. Çocuğun isteklerini ağlayarak anlatma problemiyle ilgili; babaların, duymamış gibi yapma ve davranışı sergilediği sürece ona kızma davranışlarını daha sık gösterdikleri görülmüştür. Çocuğun inatlaşma problemiyle ilgili; babaların, duymamış gibi yapma tutumunu daha sık sergiledikleri; ceza verme, isteğini yapma ve çocuğa inatlaşmanın kendisini bir çözüme ulaştırmayacağını açıklama tutumlarını ise daha az tercih ettikleri görülmüştür. Çocuğun izinsiz eşya alma problemiyle ilgili; babaların, eşyayı aldığında ona kızma davranışını daha çok sergileme eğiliminde oldukları görülmüştür. ABSTRACT The purpose of this study was to examine the attitudes of fathers' towards their pre-school age children related with their problem behaviors in some cases. Fathers who have children in the age of 5-6 year old, from different environments were reached and their attitudes and exhibited behaviors related to the problem situations indicated in the 7 sub-sections of the questionnaire were analyzed by the researchers. The study group consisted of fathers of 200 preschool children in the age of 5-6, from 6 government pre-schools in Çankaya, Yenimahalle, and Mamak districts of city of Ankara. In this research, in order to collect data, a questionnaire form called "Fathers' Attitudes Related to their Children's Problem Behaviors Questionnaire" consisting of 37 Likert-type questions, which was arranged on a 5 point scale, developed in the light of the related literature, used by the researchers. Analysis were performed using SPSS 22.0 statistical package program. Overall cronbach alpha value was 0.76. For the purpose of the research, percentage and frequency analysis were used to determine the frequency of behaviors participants have shown towards; peer violence, refusing to eat sufficiently, using slang words, not sharing their toys with a peer, getting unauthorized goods, crying their wishes, and stubbornness behaviors of their children. Results revealed that related to peer violence; fathers less frequently chose the way of seeing the behavior childish and leave out, explaining the wrongness of the behavior, and suggesting that they should solve the problem by talking to their peer; comparing to choosing Babaların Okul Öncesi Yaştaki Çocuklarının Sergilediği Bazı Problem Davranışlara... 461 Turkish Studies
doi:10.7827/turkishstudies.12602 fatcat:bjbvmrxt25fqjgkexmh2buor4m