Vermachto kareivių ir karininkų laisvalaikio Kaune atspindžiai dienraštyje "Kauener Zeitung"
The reflexions of the leisure of Wehrmacht soldiers and officers in Kaunas in the daily "Kauener Zeitung"

Roberta Bartkutė
2019 Kauno istorijos metraštis  
Santrauka. Straipsnyje yra analizuojamas Vermachto karių ir karininkų laisvalaikis Kaune 1941Kaune -1944 , remiantis vokiečių kalba ėjusio bei daugiausia į vokiečių tikslinę grupę orientuoto dienraščio "Kauener Zeitung" publikacijomis. Vokiečių įgulos Kaune laisvalaikio užsiėmimai bei jo praleidimo vietos yra suskirstytos į dvi dalis. Pirmajai grupei priklauso tokios pramogos bei įstaigos, kuriose vokiečiai linksminosi tautiniu atžvilgiu (sąlyginai) homogeniškoje aplinkoje (vokiečių užeigos,
more » ... okiečių užeigos, "Soldatenkino", "Soldatentheater", sportiniai užsiėmimai). Antrajai grupei yra priskiriami tokie laisvalaikio praleidimo būdai bei vietos, kuriose neišvengta lietuvių ir vokiečių sąveikos (bendros užeigos, bibliotekos, sportiniai renginiai, koncertai). Toks principas pasirinktas, siekiant nustatyti, remiantis V. Tininio moraliniu kolaboravimo aspektu, ar galima įžvelgti lietuvių kolaboravimo su vokiečiais apraiškų, pastariesiems leidžiant laisvalaikį. Dienraščio analizė leidžia daryti išvadą, kad lietuvių menininkai, prisidėję renkant lėšas vokiečių Karo žiemos paramos organizacijai ar kitomis aplinkybėmis linksminę Vermachto karius bei karininkus, tokiu elgesiu prisidėjo prie okupacinio režimo legitimacijos ir skatino remti (pirkti bilietus į jų koncertus, už kuriuos lėšos buvo skiriamos minėtai organizacijai) vokiečių karo mašiną. Dėl šios priežasties tokiems veiksmams apibūdinti darbo autorė yra linkusi vartoti priešingą kultūrinės (pasyviosios) rezistencijos analogiją, t. y. kultūrinio (pasyviojo) kolaboravimo terminą. Reikšminiai žodžiai: nacių okupacija, Kaunas, Vermachtas, laisvalaikis, "Kauener Zeitung", kolaboravimas. Įvadas L ietuvių tautos istorinėje atmintyje 1941-1944 m. nacių ir jų vietinių kolaborantų vykdyti nusikaltimai vis dar dažnai nublanksta prieš dvi sovietines okupacijas. Be to, iki 1990 m. nacių okupacija negalėjo būti nagrinėta objektyviai. Dėl šios priežasties bei Lietuvos visuomenėje tebevyraujančių stigmų nacių okupacijos tyrinėjimuose vis dar esama daug baltų dėmių, viena jų -Vermachto karių bei karininkų kasdienybė, kuriai priskiriamas ir laisvalaikis. Šiame darbe yra nagrinėjama, kaip minėtos grupės laisvalaikis, kuris suprantamas kaip laisvas nuo Roberta BARTKUTĖ Šiaulių universiteto studentė Vermachto kareivių ir karininkų laisvalaikio Kaune atspindžiai dienraštyje "Kauener Zeitung" https://doi.org/10.7220/2335-8734.17.11 STRAIPSNIAI 198 KAUNO ISTORIJOS METRAŠTIS SEMINARAS tarnybos laikas, atsispindi Kaune 1941Kaune -1944 m. ėjusiame dienraštyje "Kauener Zeitung" (liet. "Kauno laikraštis"). Tai buvo vienas iš dviejų (kitas "Wilnaer Zeitung", liet. "Vilniaus laikraštis") Lietuvos generalinėje srityje leistų laikraščių vokiečių kalba, ėjęs šešis kartus per savaitę, taigi laikraštyje gana plačiai buvo nušviečiami ne tik politiniai, bet ir kasdieniai kultūriniai įvykiai Kaune. Šių laikraščių leidybą inicijavo VNSDP (Vokiečių nacionalsocialistų darbininkų partijos) Spaudos valdyba. 1 Christoph Dieckmann mūsų analizuojamo Kaune leisto dienraščio tiražą nurodo buvus 4500, taigi didesnį už "Wilnaer Zeitung" (3500). 2 Tai galima paaiškinti tuo, kad Kaunas buvo Lietuvos generalinės srities sostinė, taigi joje buvo susitelkęs didesnis skaičius tiek vokiečių kariškių, tiek ir civilių pareigūnų, kurie ir buvo pagrindiniai šio laikraščio skaitytojai. Net ir įvedus civilinę valdžią 1941 m. liepos 25 d., Kaune buvo apstu Vermachto kareivių ir karininkų. 1943 m. pabaigoje iš viso čia veikė 96 karinės įstaigos ir daliniai. 3 Be kariškių, buvo nemažai ir civilių vokiečių, pavyzdžiui, kolonistų. Be to, atlikus "Kauener Zeitung" analizę, galima daryti išvadą, kad dienraštį skaitė ir eiliniai lietuviai, mokantys vokiečių kalbą. Apie tai galima spręsti iš laikraštyje buvusių įvairių skelbimų, kurių autoriai lietuviai, gausos; kasdien spausdinamų kino teatrų, teatrų, renginių programų; Kauno apygardos komisaro potvarkių. Šio dienraščio analizė suteikia galimybę pažvelgti į tai, kaip Vermachto karius bei karininkus, leidžiančius laisvalaikį, siekė pavaizduoti nacių propaganda. Kaunas, kaip geografinė tyrimo erdvė, pasirinktas dėl jau minėto miesto statuso okupacijos metu, taip pat dėl to, kad Kaune, tarpukario laikinojoje sostinėje, buvo išlikusi labai gera laisvalaikio infrastrūktūra. Be to, darbe liečiama ir kolaboravimo tema, t. y. keliamas klausimas, kokiu atveju galima teigti, kad Lietuvos gyventojai kolaboravo su Vermachto kareiviais ir karininkais pastariesiems leidžiant laisvalaikį. Darbe remiamasi Vytauto Tininio "kolaboravimo" sąvokos aiškinimu, pagal kurį kolaboravimas gali apimti ne tik teisinį ir politinį, tačiau ir moralinį aspektą, kas yra suvokiama "kaip kolaborantų psichologinio ir moralinio poveikio priemonės okupacijai pateisinti, raginimas remti okupacinį režimą", kas gali pasireikšti ir per kultūros įstaigų veiklą 4 arba, autorės supratimu, kultūrinę veiklą, kurios metu išreiškiama parama okupaciniam režimui. Tokiu atveju, remiantis pasyviosios, arba kultūrinės, rezistencijos analogija, galima taikyti pasyviojo, arba kultūrinio, kolaboravimo terminą.
doi:10.7220/2335-8734.17.11 fatcat:5vucr7o6vzegfnmci5e6dosvuy