Use of Digital-marketing Communications in the Strategy of Promotion of Archival Information
Використання digital-маркетингових комунікацій в стратегії популяризації архівної інформації

Tetiana Bilushchak, Lviv Polytechnic National University
2020 Arhіvi Ukraїni  
Тетяна Білущак кандидатка історичних наук, доцентка кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка» ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5308-1674 ВИКОРИСТАННЯ DIGITAL-МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В СТРАТЕГІЇ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ АРХІВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Анотація. Мета статті -визначення доцільності використання окремих засобів digital-маркетингових комунікацій в популяризації архівної інформації при формуванні позитивного іміджу архівних інституцій.
more » ... івних інституцій. Методологія дослід ження. Для вирішення поставлених у роботі завдань було проведено аналіз наукової літератури і застосовано метод історично-джерелознавчого пошуку, який дозволив визначити стан досліджуваної наукової проблеми та простежити запропоновані засоби digital-маркетингових комунікацій у популяризації архівної інформації. Для досягнення поставленої мети використано методологію, яка базується на застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів пізнання. Для виявлення науково-теоретичних основ розвитку digital-маркетингових комунікацій у популяризації архівної інформації застосовано методи аналізу й синтезу. Статистичний метод вжито для з'ясування рівня популярності пошуку архівної інформації за ключовими словами серед користувачів мережі Інтернет, який застосовується за допомогою аналітичного інструментарію збору статистики Google Trends. Наукова новизна роботи полягає у здійсненні аналізу засобів digital-маркетингових комунікацій, які доцільно використовувати для популяризації архівної інформації. Досліджено вплив засобів digital-маркетингових комунікацій в популяризації архівної інформації, що сприятимуть формуванню позитивного іміджу архівів та розвитку інноваційних форм взаємодії з суспільством. У висновках обґрунтовано потребу використання засобів digital-маркетингових комунікацій в популяризації архівної інформації у процесі формування і розвитку комунікативної політики між цільовою аудиторією та документно-інформаційними інституціями в мережі Інтернет. Ключові слова: архівний маркетинг; digital-маркетингові комунікації; архівний фонд; інформаційні технології; віртуальні виставки; геоінформаційний ресурс; соціальні мережі; історико-культурна спадщина. Сучасний розвиток архівної діяльності характеризується вступом у нову реальність цифрового суспільства і супроводжується використанням новітніх інформаційних технологій в маркетинговому менеджмен-Abstract. The purpose of the article is to determine the feasibility of using individual tools of digital marketing communications in the promotion of archival information that will promote the formation of a positive image of archives. Research methodology. To solve the tasks set in the work a theoretical analysis of the scientifi c literature was implemented and used the method of historical and source study search, which allowed to determine the state of the researched scientifi c problem and trace the proposed tools of digital marketing communications to promote archival information. To achieve this goal the methodology based on the use of general scientifi c and special methods of cognition was used. Methods of analysis and synthesis were used to identify scientifi c and theoretical foundations of the development of digital marketing communications for promotion of archival information. Statistical method -for fi nding out the level of popularity search for archival information by keywords among Internet users, which is applied using the analytical tools of Google Trends statistics collection. Scientifi c novelty of the work is in feasibly analysis of digital marketing communication tools, which should be used to promote archival information. The infl uence of digital marketing communication tools in the promotion of archival information, that will promote a positive image of archives and developing innovative forms of interaction with society, has been researched. In the conclusions justifi ed need to use the digital marketing communication tools in the promotion of archival information in the formation and development of communication policy among the target audience and documentary information institutions on the Internet.
doi:10.47315/archives2020.325.071 fatcat:eonshzeeirabxhxos4fjlnpaq4